Terminološka komisija Statističnega društva Slovenije


Angleško-slovenski glosar statističnih izrazov

Glosar na tej spletni strani temelji na Statističnem terminološkem slovarju (Košmelj B in sod.: Statistični terminološki slovar. Ljubljana: Statistično društvo Slovenije, 2001).
Glosar je nadgrajen in redno dopolnjevan z izrazi, ki jih je sprejela Terminološka komisija.

Datum zadnje posodobitve: 28. februar 2018a posteriori distributionposteriorna porazdelitev
a posteriori probability definitionaposteriorna opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti
a priori distributionapriorna porazdelitev
a priori probabilityapriorna verjetnost
a posteriori distributionposteriorna porazdelitev
a posteriori probability definitionaposteriorna opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti
a priori distributionapriorna porazdelitev
a priori probabilityapriorna verjetnost
a priori probability definitionapriorna opredelitev verjetnosti, klasična opredelitev verjetnosti
absolute deviationabsolutni odklon
absolute differenceabsolutna razlika
absolute errorabsolutna napaka
acceptable quality levelsprejemljiva raven kakovosti
acceptance boundarymeja sprejema
acceptance linečrta sprejema
acceptance numberštevilo sprejema
acceptance regionobmočje sprejema
acceptance samplingvzorčenje pri sprejemu
acceptance sampling by attributesopisno vzorčenje pri sprejemu
acceptance sampling by variablesštevilsko vzorčenje pri sprejemu
accessibility samplingizbira najlaže dosegljivih enot
accuracytočnost
accuracy of estimatetočnost ocene
accuracy of forecasttočnost napovedi
additive model of a time seriesaditivni model časovne vrste
admissible decision functiondopustna funkcija odločanja
admissible hypothesisdopustna domneva
admissible testdopustni test, dopustni preizkus
agglomerative cluster methodzdruževanje v skupine
aggregateagregat
aggregative indexagregatni indeks
all-cause survivalvsevzročno preživetje
allocation of a samplerazmestitev vzorca
allowable defectsdopustno število neustreznih enot
alternative hypothesisalternativna domneva
amplitudeamplituda
amplitude ratiorazmerje amplitud
analysis of covarianceanaliza kovariance
analysis of varianceanaliza variance
analytic regressionanalitična regresija
analytic trendanalitični trend
AOQpovprečna izhodna kakovost
AOQLnajslabša povprečna izhodna kakovost
approximationaproksimiranje, približek, približna vrednost
approximation errornapaka zaradi aproksimacije
AQLsprejemljiva raven kakovosti
area samplingvzorčenje površin
ARIMA modelARIMA-model
ARIMA processARIMA-proces
arithmetic meanaritmetična sredina
ARMA modelARMA-model
ARMA processARMA-proces
arrayranžirna vrsta
associationasociacija
asymmetrical distributionasimetrična porazdelitev
asymmetryasimetrija
attention limitopozorilna meja
attributeatributivna spremenljivka, opisna spremenljivka
autocorrelationavtokorelacija
autocorrelation coefficientkoeficient avtokorelacije
autocorrelation plotavtokorelogram
autocorrelogramavtokorelogram
autoregressionavtoregresija
autoregressive integrated moving average modelARIMA-model
autoregressive integrated moving average processARIMA-proces
autoregressive modelavtoregresijski model
autoregressive moving average modelARMA-model
autoregressive moving average processARMA-proces
autoregressive processavtoregresijski proces
averagepovprečje, povprečna vrednost, sredina
average deviationpovprečni absolutni odklon
average differencepovprečna razlika
average losspričakovana izguba, tveganje (3)
average of relativespovprečni indeks
average outgoing quality levelpovprečna izhodna kakovost
average outgoing quality limitnajslabša povprečna izhodna kakovost
average quality protectionzaščita povprečne kakovosti
balanced sampleuravnoteženi vzorec
band chartprikaz s trakovi
bar chartprikaz s stolpci
Bartlett's testBartlettov test, Bartlettov preizkus
baseosnova indeksa
base periodbazično obdobje
Bayes' decision ruleBayesovo pravilo odločanja
Bayes' estimationBayesovo ocenjevanje
Bayes' factorBayesov faktor
Bayes' postulateBayesov privzetek
Bayes' riskBayesovo tveganje
Bayes' solutionBayesova rešitev
Bayes' theoremBayesov izrek
Bayesian analysisBayesova analiza
Bayesian approachBayesov pristop
Bayesian estimateBayesova ocena
Bayesian estimatorBayesova cenilka
Bayesian inferenceBayesovo sklepanje
Bayesian statisticsBayesova statistika
Bernoulli distributionBernoullijeva porazdelitev
biaspristranskost
biased estimatorpristranska cenilka
biased samplepristranski vzorec
biased selectionpristranska izbira
biased testpristranski test, pristranski preizkus
bimodal distributionbimodalna porazdelitev
binary variablebinarna spremenljivka, dihotomna spremenljivka, dvojiška spremenljivka
binomial distributionbinomska porazdelitev
biometricsbiometrija
biometrybiometrija
biostatisticsbiostatistika
bipolar factorbipolarni faktor
birth ratestopnja rodnosti
biserial correlationbiserialna korelacija
bivariate frequency distributiondvorazsežna frekvenčna porazdelitev, bivariatna frekvenčna porazdelitev
blockblok
block diagramprikaz s pravokotniki
bootstrapzankanje
box-and-whisker plotgrafikon kvantilov
Box-Jenkins methodBox-Jenkinsova metoda
Box's testBoxov test, Boxov preizkus
Brown's methodBrownova metoda
Brunsman's chartBrunsmanov grafikon
Canberra metricrazdalja Canberra
canonical correlationkanonična korelacija
canonical correlation analysiskanonična korelacijska analiza
canonical correlation coefficientkoeficient kanonične korelacije
canonical variatekanonična spremenljivka
Carli's indexCarlijev indeks
cartogramkartogram
case-control studyštudija s kontrolno skupino
categorical characterkategorialna spremenljivka
categorykategorija
causal relationvzročnost
cause variablevzročna spremenljivka
cellcelica tabele
cell of a tablecelica tabele
censored sampleokrnjeni vzorec
censoringkrnjenje
censuspopis
centilecentil
central limit theoremcentralni limitni izrek
central linecentralna črta, osrednja črta
central momentcentralni moment
central tendencycentralna tendenca
centroid methodcentroidna metoda
certain eventgotov dogodek
chain indexverižni indeks
chance variationslučajna variabilnost
chartgrafikon
chi-squared distributionhi-kvadrat porazdelitev
chi-squared testhi-kvadrat preizkus, hi-kvadrat test
circular chartstrukturni krog
classrazred
class intervalinterval razreda
class limitmeja razreda
class marksredina razreda
class widthširina razreda
classificationklasifikacija, klasificiranje, razvrstitev, razvrščanje v skupine, uvrščanje v skupine, taksonomija
clusterskupinica
cluster methodmetoda razvrščanja v skupine
cluster samplingvzorčenje v skupinicah
Cochran's criterionCochranov kriterij, Cochranov Q-preizkus, Cochranov Q-test
Cochran's Q-testCochranov Q- test, Cochranov kriterij, Cochranov Q-preizkus
Cochran's ruleCochranovo pravilo
Cochran's testCochranov test, Cochranov preizkus
coefficientkoeficient
coefficient of alienationkoeficient nepovezanosti, koeficient alienacije
coefficient of association (by Yule)Yulov koeficient asociacije
coefficient of biserial correlationkoeficient biserialne korelacije
coefficient of colligationkoeficient koligacije
coefficient of concordancekoeficient skladnosti rangov
coefficient of correlationkoeficient korelacije, Pearsonov koeficient korelacije
coefficient of determinationdeterminacijski koeficient, koeficient determinacije
coefficient of kurtosiskoeficient sploščenosti
coefficient of multiple correlationkoeficient multiple korelacije
coefficient of multiple partial correlationkoeficient parcialne korelacije
coefficient of non-determinationkoeficient nepojasnjenosti
coefficient of part correlationkoeficient partkorelacije
coefficient of skewnesskoeficient asimetrije
coefficient of variationkoeficient variacije
cohortkohorta
common factorskupni faktor
common factor theoryteorija skupnih faktorjev
communalitykomunaliteta
complete blockpopolni blok
complete enumerationpopolno opazovanje
complete linkage methodmaksimalna metoda
complete separationpopolna ločenost
completely randomised designčisto slučajna zasnova poskusa
completely separated datapopolnoma ločeni podatki
complex tablevečrazsežna tabela
composite hypothesissestavljena domneva
composite index-numberskupinski indeks
composite tablesestavljena tabela
computer-aided interviewingračunalniško anketiranje
computer-aided random selectionračunalniška izbira
computer-aided surveyračunalniško anketiranje
computer-assisted interviewingračunalniško anketiranje
computer-assisted surveyračunalniško anketiranje
computer graphračunalniški grafikon
computer simulationračunalniška simulacija
concentrationkoncentracija
confidence intervalinterval zaupanja
confidence levelraven zaupanja, stopnja zaupanja
confidence limitmeja zaupanja
confidence regionobmočje zaupanja
confirmatory data analysiskonfirmativna analiza podatkov, potrjevalna analiza podatkov
consistent estimatordosledna cenilka
consumer's risktveganje kupca, tveganje porabnika
contingencykontingenca
contingency tablekontingenčna tabela
continuous distributionzvezna porazdelitev
continuous variablezvezna spremenljivka
contrastkontrast
control limitkontrolna meja
convenience selection (sampling)izbira najlaže dosegljivih enot
correlationkorelacija
correlation analysiskorelacijska analiza
correlation determinantkorelacijska determinanta
correlation indexindeks korelacije
correlation matrixkorelacijska matrika
correlation modelkorelacijski model
correlation ratiokorelacijsko razmerje
correlation tablekorelacijska tabela
correlogramkorelogram
correspondence analysiskorespondenčna analiza
cost functionfunkcija stroškov
cost of experimentstroški poskusa
cost-optimal designzasnova pri optimalnih stroških
covariancekovarianca
covariance analysisanaliza kovariance
covariance matrixmatrika kovarianc
covariationkovariabilnost
Cramer-von Mises testCramer-von Misesov test, Cramer-von Misesov preizkus
critical defectkritična napaka
critical errorkritična napaka
critical regionkritično območje, območje zavrnitve
critical valuekritična vrednost, meja zavrnitve
cross sectional dataistočasni podatki
cross sectional studypresečna študija, transverzalna študija
cross-weight index numberindeks s križnimi utežmi, indeks s križno ponderacijo
crude ratesplošna stopnja
crude mortalitygroba umrljivost
cubic trendkubični trend
cumulative errorkumulativna napaka
cumulative frequencykumulativa frekvenc
curtailed samplingskrajšano vzorčenje
curve of concentrationkrivulja koncentracije
curvilinear trendnelinearni trend
cyclecikel
cyclical fluctuationciklično nihanje
cyclical indexciklični indeks
cyclical oscillationciklično nihanje
cyclical variationciklično nihanje
data analysisanaliza podatkov
datumpodatek
death ratestopnja umrljivosti
deciledecil
decisionodločitev
decision functionpravilo odločanja, funkcija odločanja
decision problemproblem odločanja
decision regionobmočje odločanja
decision rulepravilo odločanja, funkcija odločanja
decision spaceprostor odločitev
decision tabletabela odločanja
decision theoryteorija odločanja
decision treedrevo odločanja
decomposition of a time seriesrazčlenitev časovne vrste
defectdefekt
defective unitenota z napako
degrees of freedomprostostne stopnje, stopinje prostosti
dendrogramdrevo združevanja
dependenceodvisnost
dependent samplesodvisni vzorci
dependent variableodvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka
descriptive statisticsopisna statistika
design of experimentzasnova poskusa
determination coefficient of part correlationdeterminacijski koeficient partkorelacije
design of experimentsnačrtovanje poskusov
deviateodklon
diagramdiagram
dichotomous variablebinarna spremenljivka, dvojiška spremenljivka, dihotomna spremenljivka
dichotomydihotomija
differencerazlika
digital filterdigitalni filter
direct correlationpozitivna korelacija
discontinuous distributionnezvezna porazdelitev
discontinuous variablenezvezna spremenljivka
discrete distributiondiskretna porazdelitev
discrete variablediskretna spremenljivka
discriminant analysisdiskriminantna analiza
discriminant functiondiskriminantna funkcija, diskriminantna spremenljivka
discrimination errordiskriminantna napaka
discriminatordiskriminator
discriminatory analysisdiskriminantna analiza
discriminatory powerdiskriminacijska moč
dispersion (1)disperzija (1), varianca
dissimilarity measuremera različnosti
distancerazdalja
distance matrixmatrika razdalj
distributionporazdelitev
distribution functionporazdelitvena funkcija
Divisia-Roy indexDivisia-Royev indeks
Divisia's indexDivisiajev indeks
divisive cluster methodmetoda cepitve
divisive clusteringcepitev
Dixon's testDixonov preizkus, Dixonov test
dot plottočkovni diagram
double dichotomydvojna dihotomija
double entry tabledvorazsežna tabela
double inspectiondvojni nadzor
double logarithmic chart dvojni logaritemski grafikon
double samplingdvojno vzorčenje
double structuredvorazsežna struktura
dummy variableumetna spremenljivka, slepa spremenljivka
Duncan's testDuncanov preizkus, Duncanov test
Dunnett's testDunnettov test, Dunnettov preizkus
Durbin-Watson statisticDurbin- Watsonova statistika
Durbin-Watson testDurbin-Watsonov test, Durbin-Watsonov preizkus
econometricsekonometrija
effect variableposledična spremenljivka, odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka
efficiencyučinkovitost
efficient estimatoručinkovita cenilka
eigenvaluelastna vrednost
elementary errorelementarna napaka
elementary unitelementarna enota, enostavna enota
empirical Bayesian approachempirični Bayesov pristop
empirical distributionopazovana porazdelitev, empirična porazdelitev
empirical frequencyempirična frekvenca, opazovana frekvenca
endogenous variableendogena spremenljivka
enumeratorpopisovalec
errornapaka
error due to incomplete framenapaka zaradi nepopolnega seznama enot
error in contentvsebinska napaka
error in equationsnapaka v enačbah
error in questionnaire designnapaka v vprašalniku
error in surveynapaka pri opazovanju
error in variablesnapaka v spremenljivkah
error of estimatenapaka ocene
error of estimationnapaka v ocenjevanju
error of first kindnapaka l. vrste
error of groupingrazvrstitvena napaka
error of measurementnapaka merjenja
error of observationnapaka pri opazovanju enot
error of second kindnapaka 2. vrste
error probabilitystopnja tveganja
error sum of squaresvsota kvadratov napake, vsota kvadratov ostanka
error variancevarianca napake, varianca ostanka, nepojasnjena varianca
estimateocena
estimating equationenačba ocenjevanja
estimationocenjevanje
estimatorcenilka
Euclidean distanceevklidska razdalja
eventdogodek
excesseksces
exogenous variableeksogena spremenljivka
expectationpričakovana vrednost, matematično upanje
expected losspričakovana izguba, tveganje (3)
expected valuepričakovana vrednost, matematično upanje
experimentposkus (2)
experimental designzasnova poskusa
experimental erroreksperimentalna napaka, poskusna napaka,
experimental unitposkusna enota
explained variancepojasnjena varianca
explanatory variablepojasnjevalna spremenljivka, neodvisna spremenljivka
exploratory data analysisodkrivalna analiza podatkov, eksplorativna analiza podatkov
exploratory graphodkrivalni grafikon, eksplorativni grafikon
exponential curveeksponentna krivulja
exponential distributioneksponentna porazdelitev
exponential regressioneksponentna regresija
exponential smoothingeksponentno glajenje
exponential trendeksponentni trend
extremal quotientrazmerje ekstremnih vrednosti
extreme meanekstremna sredina
extreme valueekstremna vrednost
F-distributionF-porazdelitev, porazdelitev razmerja varianc
F-testF-test, F-preizkus
face plotprikaz z obrazi
face-to-face interviewingosebno anketiranje
factor (1)faktor (1), dejavnik
factor (2)faktor (2)
factor analysisfaktorska analiza
factor loadingfaktorska utež
factor matrixfaktorska matrika
factor modelfaktorski model
factor patternfaktorska konfiguracija
factor rotationfaktorska rotacija
factor scorefaktorska vrednost
factor structurefaktorska struktura
factorial experimentposkus z več dejavniki, faktorski poskus
filterfilter
final decisionkončna odločitev
finite multiplierpopravni faktor za končnost
finite populationkončna populacija
finite population correctionpopravni faktor za končnost
Fisher-Yates testFisher-Yatesov test, Fisher-Yatesov preizkus
Fisher's coefficient of kurtosisFisherjev koeficient sploščenosti
Fisher's coefficient of skewnessFisherjev koeficient asimetrije
Fisher's exact probabilty testFisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnosti
Fisher's test for independenceFisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnosti
Fisher's transformation (of correlation coefficient)Fisherjeva transformacija, z-transformacija
fixed base indexindeks s stalno osnovo
fixed effectfiksen učinek
fixed samplefiksen vzorec
forecastnapoved
forecast errornapaka v napovedi
forecastingnapovedovanje
fractilekvantil
fractiondelež
fraction defectivedelež enot z napako
frailtykrhkost
frameokvir
freehand methodprostoročna metoda
frequencypogostost, frekvenca
frequency densitygostota frekvence
frequency distributionfrekvenčna porazdelitev
frequency polygonfrekvenčni poligon
frequency tablefrekvenčna tabela
Friedman-Kendall testFriedman- Kendallov test, Friedman-Kendallov preizkus
Friedman's testFriedmanov test, Friedmanov preizkus
functional relationship funkcijska odvisnost
Gantt progress chartGanttov grafikon
Gauss distributionGaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitev
general factorsplošni faktor
general linear regression modelsplošni linearni regresijski model, multipli linearni regresijski model
generalised linear regression modelposplošeni linearni regresijski model
geometric meangeometrijska sredina
Gini's coefficient of concentrationGinijev koeficient koncentracije
glyphglif
Gompertz functionGompertzeva funkcija
goodness of fitprileganje
Graeco-Latin squaregrško-latinski kvadrat
graph used in the analysisanalitični grafikon
groupskupina
group comparisonprimerjanje skupin
group factorskupinski faktor
grouped datagrupirani podatki, razvrščeni podatki
growth coefficientkoeficient rasti, koeficient dinamike
growth curvekrivulja rasti
growth functionfunkcija rasti
growth modelmodel rasti
growth processproces rasti
growth ratestopnja rasti, koeficient dinamike, koeficient rasti
haphazard selectionizbira na slepo
harmonic meanharmonična sredina
Harrison's methodHarrisonova metoda
Hartley's testHartleyev test, Hartleyev preizkus
hazardogroženost
hazard ratiorazmerje ogroženosti
heterogeneityraznovrstnost, heterogenost
heteroscedasticityheteroskedastičnost
hierarchical classificationhierahična razvrstitev, drevesna razvrstitev
hierarchical cluster methodmetoda združevanja
Hirschman's coefficient of concentrationHirschmanov koeficient koncentracije
histogramhistogram
Holt's methodHoltova metoda
homogeneityhomogenost, enovitost
homoscedasticityhomoskedastičnost
honestly significant difference testTukeyev test, Tukeyev preizkus
Hotelling's THotellingova porazdelitev, T-porazdelitev
Hotelling's testHotellingov test, Hotellingov preizkus, T -preizkus, T-test
HSD-testTukeyev preizkus, Tukeyev test
hypergeometric distributionhipergeometrijska porazdelitev
hypothesisdomneva
hypothesis of equidistributiondomneva o enakomerni porazdelitvi
hypothesis of independencedomneva o neodvisnosti
hypothesis testingpreizkušanje domnev
hypothetical populationhipotetična populacija, umišljena populacija
ideal index numberidealni Fisherjev indeks
illusory associationnavidezna asociacija
illusory correlationnavidezna korelacija
impossible eventnemogoč dogodek
incomplete blocknepopolni blok
incomplete block designzasnova nepopolnih blokov
incomplete censusdelno opazovanje
incomplete latin squarenepopolni latinski kvadrat
independenceneodvisnost
independent samplesneodvisni vzorci
independent variableneodvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivka
indexindeks
index-numberindeks
index-number with moving baseindeks s premično osnovo
index of concentrationindeks koncentracije
index-seriesindeksna vrsta
indicatorkazalec
indifference regionobmočje indiferentnosti
indifference zoneobmočje indiferentnosti
individual dataposamezni podatki, negrupirani podatki
inferential statisticssklepna statistika
inquiryanketa
inspection by attributeskvalitativni nadzor
inspection by variableskvantitativni nadzor
interactioninterakcija
interclass correlationinterklasna korelacija
intercorrelationinterkorelacija
interdecile rangedecilni razmik, decilni razpon
interquartile rangekvartilni razmik, kvartilni razpon
intervalinterval
interval estimateintervalna ocena
interval estimationintervalno ocenjevanje
interval scalerazmična lestvica, intervalna lestvica
interval variableintervalna spremenljivka, razmična spremenljivka
interviewerizpraševalec, anketar
interviewer biaspristranskost izpraševalca
interviewinganketiranje
intraclass correlationintraklasna korelacija
intraclass correlation coefficientkoeficient intraklasne korelacije
inverse correlationnegativna korelacija
inverse probabilityinverzna verjetnost
inverse samplinginverzno vzorčenje
irregular variationneregularni vpliv
jackknife methodmetoda jackknife, metoda pipca
judgment selectionizbira tipičnih enot
Kalman filterKalmanov filter
Kendall's tauKendallov koeficient korelacije rangov
Kolmogorov-Smirnov testtest Kolmogorov-Smirnova, preizkus Kolmogorov-Smirnova
Kolmogorov testtest Kolmogorova, preizkus Kolmogorova
Konyus index numberKonyusov indeks
Kruskal-Wallis testKruskal-Wallisov test, Kruskal-Wallisov preizkus
kurtosissploščenost
labelled scatter plotdopolnjeni razsevni diagram
lagzamik, odlog
lag correlationkorelacija z zamikom, korelacija z odlogom
lag regressionregresija z zamikom, regresija z odlogom
Laplace distribution (1)Laplaceova porazdelitev (1), Gaussova porazdelitev, normalna porazdelitev
Laplace distribution (2)Laplaceova porazdelitev (2)
large sampleveliki vzorec
Laspeyres'indexLaspeyresov indeks
latent structurelatentna struktura
latent variablelatentna spremenljivka
Latin squarelatinski kvadrat
law of large numberszakon velikih števil
leader methodmetoda voditeljev
least significant difference testtest najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlike
least squares methodmetoda najmanjših kvadratov
length of an intervaldolžina intervala
length of time intervalčasovni razmik
leptokurtic distributionkoničasta porazdelitev
levelraven
level of a factorraven faktorja, raven dejavnika
leveragetočka vzvoda
leverage pointtočka vzvoda
likelihoodverjetje
likelihood functionfunkcija verjetja
likelihood ratiorazmerje verjetij
likelihood ratio testtest z razmerjem verjetij, preizkus z razmerjem verjetij
line chartlinijski grafikon, prikaz s črtami
linear correlationlinearna korelacija
linear discriminant analysislinearna diskriminantna analiza
linear modellinearni model
linear regressionlinearna regresija
linear regression modellinearni regresijski model
linear relationshiplinearna zveza
linear trendlinearni trend
linearitylinearnost
linearizationlinearizacija
link functionvezna funkcija, vez
logarithmic chartlogaritemski grafikon
logarithmic normal distributionlogaritemsko normalna porazdelitev
logarithmic probability chartlogaritemsko-verjetnostni grafikon
logarithmic regressionlogaritemska regresija
logistic curvelogistična krivulja
logistic functionlogistična funkcija, Pearl-Readova funkcija
lognormal distributionlogaritemsko normalna porazdelitev
longitudinal studylongitudinalna študija
Lorenz curveLorenzeva krivulja
Lorenz diagramLorenzev grafikon
lossizguba
loss functionfunkcija izgube
loss matrixmatrika izgub
lotserija
lot fraction defectivedelež neustreznih enot v seriji
lot tolerance percent defectivedopustna raven kakovosti
lottery samplingloterijska izbira
Lowe indexLowejev indeks
lower class limitspodnja meja razreda
lower control limitspodnja kontrolna meja
lower warning limitspodnja opozorilna meja
LSD-testtest najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlike
mail surveypoštno anketiranje
main effectglavni učinek
major defectvečja napaka
Mann-Whitney testMann-Whitneyev test, Mann-Whitneyev preizkus
Marshall-Edgeworth-Bowley indexMarshall-Edgeworth-Bowleyev indeks
mass phenomenonmnožični pojav
master sampleizhodiščni vzorec
matched pairs Student's testpreizkus dvojic, preizkus parov, test dvojic, test parov
matched samplesusklajeni vzorci
matchingusklajevanje
maximum likelihood estimatorcenilka največjega verjetja
maximum likelihood methodmetoda največjega verjetja
meanpovprečje; srednja vrednost
mean differencesrednja razlika
mean rangesrednji variacijski razmik
mean-square contingencypovprečna kvadratna kontingenca
mean square errorsrednja kvadratna napaka
measuremera
measure of associationmera asociacije
measure of central tendencymera centralne tendence
measure of concentrationmera koncentracije
measure of contingencymera kontingence
measure of dispersionmera variabilnosti
measure of kurtosismera sploščenosti
measure of locationmera centralne tendence
measure of relative variabilityrelativna mera variabilnosti
measure of skewnessmera asimetrije
measure of variationmera variabilnosti
measurementmerjenje
measurement errornapaka merjenja
measurement processmerjenje
measurement scalemerska lestvica
medianmediana
median testtest z mediano, preizkus z mediano
mesokurtic distributionmezokurtična porazdelitev
method of furthest neighbourmaksimalna metoda
method of momentsmetoda momentov
method of nearest neighbourminimalna metoda
method of principal axesmetoda glavnih osi
method of principal componentsmetoda glavnih komponent
metric multidimensional scalingmetrično večrazsežnostno lestvičenje
minimax estimationminimaks ocenjevanje
minimax principleminimaks pravilo
minor defectmanjša napaka
mixed effect modelmodel z mešanimi učinki
mixed modelmešani model
modemodus
modelmodel
modified arithmetic meanmodificirana aritmetična sredina
modified exponential regression functionmodificirana eksponentna regresijska funkcija
modified exponential trendmodificirani eksponentni trend
momentmoment
moment ratiorazmerje momentov
moment-ratio diagramdiagram razmerij momentov
Monte Carlo methodmetoda Monte Carlo
moving annual totalletna drseča vsota
moving averagedrseča sredina
moving average methodmetoda drsečih sredin
moving average modelmodel drsečih sredin
moving average processproces drsečih sredin
moving totaldrseča vsota
moving weightsdrseče uteži
multi-modal distributionpolimodalna porazdelitev
multi-phase samplingvzorčenje v več fazah, večfazno vzorčenje
multi-stage samplevzorec v več stopnjah, večstopenjski vzorec
multi-stage samplingvzorčenje v več stopnjah, večstopenjsko vzorčenje
multicollinearitymultikolinearnost
multidimensional scalingvečrazsežnostno lestvičenje
multiple comparisonvečkratna primerjava
multiple correlationmultipla korelacija
multiple F-testmultipli F-test, rnultipli F-preizkus
multiple linear regression modelmultipli linearni regresijski model, splošni linearni regresijski model
multiple power regression functionmultipla potenčna regresijska funkcija
multiple range testmultipli test variacijskih razmikov, multipli preizkus variacijskih razmikov
multiple regressionmultipla regresija
multiple samplingvečkratno vzorčenje
multiple structurevečrazsežna struktura
multiple t-testmultipli t-test, multipli t-preizkus
multiplicative model of a time seriesmultiplikativni model časovne vrste
multivariate analysismultivariatna analiza
multivariate analysis of variancemultivariatna analiza variance
negative skewnessnegativna asimetrija
nested classificationhierahična razvrstitev, drevesna razvrstitev
nested designhierarhična zasnova, gnezdasta zasnova
network samplingomrežno vzorčenje
Newman-Keuls testNewman-Keulsov test, Newman-Keulsov preizkus
noisešum
nominal characternominalna spremenljivka, imenska spremenljivka
nominal level measurementimenskost, nominalnost
nominal measurement scaleimenskost, nominalnost
nominal scalenominalna lestvica, imenska lestvica
nomogramnomogram
non-linear regressionnelinearna regresija
non-linear regression modelnelinearni regresijski model
non-linear trendnelinearni trend
non-metric multidimensional scalingnemetrično večrazsežnostno lestvičenje
non-parametric estimationneparametrično ocenjevanje
non-parametric hypothesisneparametrična domneva
non-parametric methodneparametrična metoda
non-parametric testneparametrični test, neparametrični preizkus
non-random sampleneslučajni vzorec
non-random samplingneverjetnostno vzorčenje
non-random selectionneslučajna izbira
non-responseneodgovor
non-response biaspristranskost zaradi neodgovora
non-response ratedelež neodgovorov
non-sampling biasnevzorčna pristranskost
non-sampling errornevzorčna napaka
nonsense correlationnesmiselna korelacija
normal distributionGaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitev
normal equationsnormalne enačbe
normalisationnormalizacija
normalitynormalnost
notationtočkovanje
null hypothesisničelna domneva
number of defectsštevilo napak
numerical seriesnumerična vrsta, številska vrsta
numerical variablenumerična spremenljivka, številska spremenljivka
oblique factorspoševni faktorji
observationmeritev
observational studyopazovalna študija
observed frequencyopazovana frekvenca, empirična frekvenca
observed valuemeritev
OC curvekrivulja operativne karakteristike
octileoktil
oddsobet
odds ratiorazmerje obetov
ogiveogiva
one sided testenostranski test, enostranski preizkus
open ended classodprti razred
operating characteristicoperativna karakteristika
operating characteristic curvekrivulja operativne karakteristike
operating characteristic functionfunkcija operativne karakteristike
opinion surveymnenjska anketa
optimality criterionoptimizacijski kriterij
optimisationoptimizacija
optimum allocationoptimalna razmestitev
optimum allocation given a survey costoptimalna razmestitev ob upoštevanju stroškov
optimum estimatoroptimalna cenilka
optimum stratificationoptimalna stratifikacija
ordinalityordinalnost, urejenost
ordinal scaleordinalna lestvica, urejenostna lestvica
ordinal variableordinalna spremenljivka, urejenostna spremenljivka
orthogonal comparisonortogonalna primerjava, pravokotna primerjava
orthogonal contrastortogonalni kontrast, pravokotni kontrast
orthogonal factorspravokotni faktorji
outlierosamelec
outlier testtest osamelcev, preizkus osamelcev
overall estimatetotalna ocena, celotna ocena
overall meancelotna sredina
overall survivalcelokupno preživetje
overfitpreprileganje
P-hackingprirejanje p, prirejanje vrednosti p
P-valuep-vrednost, vrednost p
Paasche's indexPaaschejev indeks
pairdvojica
paired comparisonprimerjanje dvojic
paired t-testtest dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parov
pairwise comparisonparna primerjava
Palgrave's indexPalgravejev indeks
panel datapanelna anketa
panel studiespanelna anketa
parameterparameter
parametric estimationparametrično ocenjevanje
parametric hypothesisparametrična domneva
parametric methodparametrična metoda
parametric testparametrični test, parametrični preizkus
parcial regression coefficientparcialni regresijski koeficient
part correlationpartkorelacija
partial correlationparcialna korelacija
partition popolna razvrstitev
Pearl-Read functionPearl-Readova funkcija, logistična funkcija
Pearson chi squaredPearsonov hi- kvadrat
Pearson coefficient of contingencyPearsonov koeficient kontingence
Pearson coefficient of correlationPearsonov koeficient korelacije, koeficient korelacije
Pearson coefficient of kurtosisPearsonov koeficient sploščenosti
Pearson coefficient of skewnessPearsonov koeficient asimetrije
penalized likelihoodpenalizirano verjetje
penalty coeficientpenalizacijski koeficient
penalty functionpenalizacijska funkcija
penalty parameterpenalizacijski parameter
percent defectiveodstotek enot z napako
percentagestrukturni odstotek
periodperioda
person-yearčlovek-leto, človeško leto
permillagestrukturni odtisoček
Phi-coefficientFi-koeficient
pictogrampiktogram, prikaz s figurami
pie diagramstrukturni krog
pilot experimentpilotni poskus
pilot samplepilotni vzorec
pilot surveypilotno opazovanje
planning of experimentsnačrtovanje poskusov
platykurtic distributionsploščena porazdelitev
point estimatetočkovna ocena
point estimationtočkovno ocenjevanje
point of controltočka kontrole, indiferentna točka
point of indifferenceindiferentna točka, točka kontrole
Poisson distributionPoissonova porazdelitev
Poisson limit theoremPoissonov limitni izrek
polar chartpolarni grafikon
polynomial regressionpolinomska regresija
polynomial trendpolinomski trend
pooled estimationzdruženo ocenjevanje
pooling of classeszdruževanje razredov
pooling of datazdruževanje podatkov
pooling of errorszdruževanje napak
populationpopulacija
population sizevelikost populacije
positive skewnesspozitivna asimetrija
posterior probabilityposteriorna verjetnost
power curvekrivulja moči preizkusa
power functionfunkcija moči preizkusa
power of a testmoč testa, moč preizkusa
power regression functionpotenčna regresijska funkcija
precisionnatančnost
predicted valuepredvidena vrednost
predictionpredvidevanje
price compensation indexindeks življenjskih stroškov
price indexindeks cen
price relativeenostavni indeks cene
primary statisticsprimarna statistika
primary unitprimarna enota
principal componentglavna komponenta
principal factorglavni faktor
prior probabilityapriorna verjetnost
probabilityverjetnost
probability calculationverjetnostni račun, teorija verjetnosti
probability distributionverjetnostna porazdelitev
probability lawverjetnostni zakon
probability plotverjetnostni grafikon
probability samplingverjetnostno vzorčenje
probability theoryteorija verjetnosti, verjetnostni račun
producer's risktveganje proizvajalca
profile likelihoodprofilno verjetje
propensity scorenagnjenje, stopnja nagnjenja
proportiondelež
proportional allocationproporcionalna razmestitev
proportional hazards modelmodel sorazmernih ogroženosti
prospective studyprospektivna študija
purposely biased selectionnamerno pristranska izbira
purposive samplenamerni vzorec
quadratic exponential regressionkvadratna eksponentna regresija
quadratic-exponential trendkvadratni eksponentni trend
quadratic regression functionkvadratna regresijska funkcija
quadratic trendkvadratni trend
qualitative factorkvalitativni faktor, kvalitativni dejavnik
qualitative seriesopisna vrsta, atributivna vrsta
quality control chartkontrolna karta
quantilekvantil
quantitative factorkvantitativni dejavnik, kvantitativni faktor
quantity relativeenostavni indeks količine
quantum indexindeks količin
quartilekvartil
quartile deviationkvartilni odklon, semikvartilni razpon
quartile measure of skewnesskvartilni koeficient asimetrije
quasi complete separationskoraj popolna ločenost
quasi completely separated dataskoraj popolnoma ločeni podatki
quaternary unitkvartarna enota
questionnairevprašalnik
quintilekvintil
quota samplekvotni vzorec
quota samplingkvotno vzorčenje
random digitsslučajne števke, tablice slučajnih števk
random effectslučajen učinek
random element in time seriesslučajni odklon
random errorslučajna napaka
random eventslučajni dogodek
random factorslučajni faktor, slučajni dejavnik
random numbersslučajne števke, tablice slučajnih števk
random orderslučajni vrstni red
random processslučajni proces, stohastični proces
random sampleslučajni vzorec
random selectionslučajna izbira
random seriesslučajna vrsta
random variableslučajna spremenljivka
(random walkslučajni sprehod
randomisationslučajenje
randomised blockslučajni blok
randomised block designzasnova slučajnih blokov
randomised designslučajna zasnova
rangevariacijski razmik, variacijski razpon
range testtest z variacijskim razmikom, preizkus z variacijskim razmikom
rankrang
rank analysis of varianceanaliza variance z rangi
rank concordance coefficientkoeficient skladnosti rangov
rank correlationkorelacija rangov
rank correlation methodmetoda korelacije rangov
rank order statisticstatistika rangov
tank sum testtest z vsoto rangov, preizkus z vsoto rangov
rank testtest z rangi, preizkus z rangi
ranked datarangirani podatki
ratestopnja
rate of misclassificationstopnja napačne klasifikacije
ratiorazmerje
ratio estimationmetoda razmerja
ratio scalerazmernostna lestvica
ratio variablerazmernostna spremenljivka
reciprocal coefficientrecipročni koeficient
reciprocal regression functionulomljena racionalna regresijska funkcija
rectangular distributionpravokotna porazdelitev
rectifying inspectionnadzor z nadomeščanjem
reduction of dataredukcija podatkov
redundant variableodvečna spremenljivka
reference point of timekritični trenutek
regionobmočje
registrationregistracija, sprotno spremljanje
regressionregresija
regression analysisregresijska analiza
regression coefficientregresijski koeficient
regression coefficint ß0regresijska konstanta
regression curveregresijska krivulja
regression diagnosticsregresijska diagnostika
regression equationregresijska enačba
regression estimateregresijska ocena
regression functionregresijska funkcija
regression hyperplaneregresijska hiperravnina
regression hypersurfaceregresijska hiperploskev
regression lineregresijska premica
regression modelregresijski model
regression planeregresijska ravnina
regression surfaceregresijska ploskev
regressogramregresograrn
rejection limitmeja zavrnitve
rejection linečrta zavrnitve
rejection numberštevilo zavrnitve
rejection regionobmočje zavrnitve, kritično območje
relationshippovezanost
relative deviaterelativni odklon
relative differencerelativna razlika
relative efficiency (of an estimator)relativna učinkovitost cenilke
relative errorrelativna napaka
relative frequencyrelativna frekvenca, relativna pogostost
relative frequency densitygostota relativne frekvence
relative numberrelativno število
relative precisionrelativna natančnost
relative rangerelativni variacijski razmik, relativni variacijski razpon
relative rankkvantilni rang
relative riskrelativno tveganje
relative variancerelativna varianca
reliabilityzanesljivost
reliability coefficientkoeficient zanesljivosti
repeated surveyponovljeno opazovanje
repetitionponavljanje poskusa
replicationponovitev
representative samplereprezentativni vzorec
reproductibilityponovljivost
resamplingsamovzorčenje
residualostanek
residual analysisanaliza ostankov
residual correlationkorelacija ostankov
residual mean survival timepovprečni preostali čas preživetja
residual sum of squaresvsota kvadratov ostanka, vsota kvadratov napake
residual variancevarianca ostanka, varianca napake, nepojasnjena varianca
respondentrespondent, anketiranec
response errornapaka zaradi odgovora
response variablepojasnjevana spremenljivka, odvisna spremenljivka
restricted mean survival timepovprečni omejeni čas preživetja
restricted samplingvzorčenje z omejitvami
retrospective studyretrospektivna študija
reversal testtest sekvenc v časovni vrsti, preizkus sekvenc v časovni vrsti
risktveganje
risk functionfunkcija tveganja
risk ratiorazmerje tveganj
ROC curvekrivulja ROC
root mean square errorcelotna napaka
roundingzaokroževanje
rounding errorzaokrožitvena napaka
runsekvenca
run testtest sekvenc, preizkus sekvenc
run test above and below mediantest sekvenc okoli mediane, preizkus sekvenc okoli mediane
S-curveS-krivulja
S-shaped distributionS-porazdelitev
samplevzorec
sample pointvzorčna točka
sample sizevelikost vzorca
sample spaceprostor vzorcev
sample surveyvzorčno opazovanje
sample unitvzorčna enota
samplingvzorčenje
sampling distributionporazdelitev vzorčnih ocen
sampling errornapaka vzorčenja
sampling fractionvzorčni delež
sampling inspectionvzorčni nadzor
sampling intervalstopinja izbire, interval izbire
sampling on successive occasionsponavljajoče se vzorčenje
sampling unitenota vzorčenja
sampling variancevarianca vzorčnih ocen
sampling with replacementvzorčenje s ponavljanjem
sampling without replacementvzorčenje brez ponavljanja
scalelestvica
scalinglestvičenje
scatter diagramrazsevni diagram
scatter plotrazsevni grafikon
scattergramrazsevni grafikon
Scheffe's testScheffejev preizkus, Scheffejev test
scorezbir; vrednost v točkah
scoringtočkovanje
seasonal indexsezonski indeks
seasonal variationsezonsko nihanje
secondary statisticssekundarna statistika
secondary unitsekundarna enota
secular trendsekularni trend
selection with random number tables izbira s tablicami slučajnih števk
semi-interquartile rangesemikvartilni razpon, kvartilni odklon
Semi-logarithmic chartpollogaritemski grafikon
sequence plotprikaz sekvenc
sequential analysissekvenčna analiza
sequential estimationsekvenčno ocenjevanje
sequential methodsekvenčna metoda
sequential samplingsekvenčno vzorčenje
sequential sampling plansekvenčni vzorčni načrt
sequential schemesekvenčna shema
sequential testsekvenčni test, sekvenčni preizkus
separationločenost
separated dataločeni podatki
serial correlationserialna korelacija
setmnožica
sextilesekstil
Sheppard's correctionSheppardov popravek
sign testtest z znaki, preizkus z znaki
significanceznačilnost
significance levelstopnja značilnosti
significance pointmeja zavrnitve
similarity measuremera podobnosti
simple hypothesisnesestavljena domneva
simple index numberenostavni indeks
simple linear regression modelenostavni linearni regresijski model
simple meannetehtana sredina, enostavna sredina
simple random sampleenostavni slučajni vzorec
simple random samplingenostavno slučajno vzorčenje
simple regressionenostavna regresija
simple structureenostavna struktura
simple tableenorazsežna tabela
simulationsimulacija
simultaneous stochastic equations modelmodel simultanih stohastičnih enačb
single factor theoryteorija enega faktorja
single linkage methodminimalna metoda
single samplingenojno vzorčenje
single sampling planenojni vzorčni načrt
size of a testvelikost preizkusa
skewnessasimetrija
small samplemali vzorec
smoothingglajenje
snowball samplingverižno vzorčenje
source of variationvir variabilnosti
spatial indexkrajevni indeks
spatial serieskrajevna vrsta
spatial variablekrajevna spremenljivka
Spearman's rank correlation coefficientSpearmanov koeficient korelacije rangov
Spearman's rhoSpearmanov koeficient korelacije rangov
specific factorspecifični faktor
specific ratespecifična stopnja
specification errornapaka v specifikaciji
specificityspecifiteta
splinezlepek
spline regressionregresija zlepkov
spurious correlationumetna korelacija
stacked chartstrukturni stolpec
standard deviationstandardni odklon
standard errorstandardna napaka
standard error of a correlation coefficientstandardna napaka korelacijskega koeficienta
standard error of a differencestandardna napaka razlike
standard error of a meanstandardna napaka aritmetične sredine
standard error of a regression coefficientstandardna napaka regresijskega koeficienta
standard error of a standard deviationstandardna napaka standardnega odklona
standard error of a sumstandardna napaka vsote vrednosti
standard error of a variancestandardna napaka variance
standard error of estimatestandardna napaka ocene
standardisationstandardizacija
standardised deviatestandardizirani odklon
standardised normal distribution standardizirana normalna porazdelitev
standardised ratestandardizirani kazalec
standardised regression coefficient standardizirani regresijski koeficient
standardised valuestandardizirana vrednost
standardised variatestandardizirana spremenljivka
state (of nature)stanje
stationary processstacionarni proces
stationary time seriesstacionarna časovna vrsta
statisticstatistika2
statistical datastatistični podatki statistika1 (3)
statistical inferencestatistično sklepanje
statistical methodstatistična metoda
statistical modelstatistični model stohastični model
statistical organisationstatistična organizacija, statistika1 (4)
statistical probability definitionaposteriorna opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti
(statistical) quality controlkontrola kakovosti
(statistical) seriesstatistična vrsta
statisticsstatistika1 (1 in 2)
statistics (3)statistika1 (3), statistični podatki
statistics (4)statistika1 (4), statistična organizacija
stem and leaf diagramhistogram s številkami
stem-and-leaf plothistogram s številkami
stereogramstereogram
stochastic dependencestohastična odvisnost
stochastic modelstohastični model, statistični model
stochastic probability definitionstohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, aposteriorna opredelitev verjetnosti
stochastic processstohastični proces, slučajni proces
straight line relationshiplinearna zveza
stratificationstratifikacija
stratified samplestratificirani vzorec
stratified samplingstratificirano vzorčenje
stratumstratum
stressnapetost
strong law of large numberskrepki zakon velikih števil
structurestruktura, sestava
Student's distributionStudentova porazdelitev, t-porazdelitev
studentised rangestudentizirani razmik
subjective probabilitysubjektivna verjetnost
subpopulationsubpopulacija
sufficiencyzadostnost
sufficient estimatorzadostna cenilka
sumvsota vrednosti
surveyanketa, anketiranje, opazovanje
survey in marketing researchanketa v raziskavi trga
survivalpreživetje
symmetrical distributionsimetrična porazdelitev
symmetrysimetrija
systematic designsistematična zasnova
systematic errorsistematična napaka
systematic samplesistematični vzorec
systematic samplingsistematično vzorčenje
systematic variationsistematična variabilnost
T-distributionT-porazdelitev, Hotellingova porazdelitev
t-distributiont-porazdelitev, Studentova porazdelitev
T-testHotellingov preizkus, T- preizkus, T-test, Hotellingov test
t-testt-test, t-preizkus
t-test groupstest skupin, preizkus skupin
t-test pairstest dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parov
tabletabela, preglednica
target populationciljna populacija
taxonomytaksonomija, klasificiranje (1), razvrščanje v skupine
telephone surveytelefonsko anketiranje
ternary plotstrukturni trikotnik
tertiary unitterciarna enota
testtest, preizkus
test for goodness of fittest skladnosti, preizkus skladnosti
test of independencetest neodvisnosti, preizkus neodvisnosti
test statistictestna statistika, preizkusna statistika
testing of hypothesispreizkušanje domnev
tetrachoric correlationtetrakorična korelacija
tetrachoric correlation coefficientkoeficient tetrakorične korelacije
theoretical distributionteoretična porazdelitev
theoretical frequencyteoretična frekvenca
tied rankvezani rang
time-indexčasovni indeks
time intervalčasovni interval
time seriesčasovna vrsta
time series analysisanaliza časovnih vrst
time-series indexčasovni indeks
tolerancetoleranca
tolerance factorfaktor tolerance
tolerance intervalinterval tolerance
tolerance limitsmeji tolerance
tolerance regionobmočje tolerance
totalvsota vrednosti
total correlationtotalna korelacija, celotna korelacija
total inspectionpopolni nadzor
treatmentobravnavanje
trendtrend
trend fittingprilagajanje trenda
trialposkus (1)
trimmed meanmodificirana aritmetična sredina
truncated distributionodrezana porazdelitev
truncated sampleodrezani vzorec
truncated sequential schemeodrezana sekvenčna shema
Tschuprov's coefficient of contingencyTschuprov koeficient kontingence
Tukey's testTukeyev preizkus, Tukeyev test
tuning parameteruglasitveni parameter
two-by-two frequency tabletabela 2 x 2
two-part modelsdvodelni modeli
two-phase samplingdvofazno vzorčenje, vzorčenje v dveh fazah
two sided testdvostranski test, dvostranski preizkus
two-stage sampledvostopenjski vzorec, vzorec v dveh stopnjah
two-stage samplingdvostopenjsko vzorčenje, vzorčenje v dveh stopnjah
two-way tabledvorazsežna tabela
U statisticU-statistika
UMP testenakomerno najmočnejši test, enakomerno najmočnejši preizkus
unbiased estimatornepristranska cenilka
unbiased samplenepristranski vzorec
unbiased testnepristranski test, nepristranski preizkus
uncertaintynegotovost
unexplained variancenepojasnjena varianca, varianca napake, varianca ostanka
uniform distributionenakomerna porazdelitev
uniformly better decision functionenakomerno boljša funkcija odločanja
uniformly most powerful testenakomerno najmočnejši preizkus, enakomerno najmočnejši test
unimodal distributionunimodusna porazdelitev, unimodalna porazdelitev
unitenota
uniqueness of classificationenoličnost razvrščanja
unit with critical defectenota s kritično napako
unit with major defectenota z večjo napako
unit with minor defectenota z manjšo napako
univariate indexenostavni indeks
universepopulacija
unstandardised variablenestandardizirana spremenljivka
upper class limitzgornja meja razreda
upper control limitzgornja kontrolna meja
upper warning limitzgornja opozorilna meja
utility theoryteorija koristnosti
validationugotavljanje veljavnosti
validityveljavnost
Valuevrednost spremenljivke
variabilityvariabilnost, razpršenost
variablespremenljivka
variables inspectionkvantitativni nadzor
variancevarianca, disperzija (1)
variance analysisanaliza variance
variance ratio distributionporazdelitev razmerja varianc, F-porazdelitev
variance ratio testtest razmerja varianc, preizkus razmerja varianc
Venn diagramVennov grafikon
volunteer samplingvzorčenje prostovoljcev
Von Neumann's ratiovon Neumannovo razmerje
Wald-Wolfowitz runs testWald-Wolfowitzev test sekvenc, Wald-Wolfowitzev preizkus sekvenc
Ward's methodWardova metoda
warning limitopozorilna meja
weak law of large numbersšibki zakon velikih števil
weathervane plotprikaz z vetrnicami
weightutež
weighted arithmetic meantehtana aritmetična sredina
weighted meantehtana sredina
weighting coefficientutež
White noisebeli šum
Wilcoxon's rank sum testWilcoxonov test vsot rangov, Wilcoxonov preizkus vsot rangov
Wilcoxon's signed rank testWilcoxonov test predznačenih rangov, Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov
Wilcoxon's testWilcoxonov test Wilcoxonov preizkus
Winters' methodWintersova metoda
working samplingčasovno vzorčenje
Yates'correctionYatesov popravek
years-lostizgubljena leta
years-savedpridobljena leta
Youden squareYoudenov kvadrat
Z-chartZ-diagram
z-testz-test, z-preizkus
z-transformationz-transformacija, Fisherjeva transformacija
zero defect productionproizvodnja brez napak