Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: vsa gesla

Slovensko Angleško
absolutna napakaabsolute error
absolutna razlikaabsolute difference
absolutni odklonabsolute deviation
aditivni model časovne vrsteadditive model of a time series
agregataggregate
agregatni indeksaggregative index
alternativna domnevaalternative hypothesis
amplitudaamplitude
analitična regresijaanalytic regression
analitični grafikongraph used in the analysis
analitični trendanalytic trend
analiza časovnih vrsttime series analysis
analiza kovarianceanalysis of covariance
analiza kovariancecovariance analysis
analiza ostankovresidual analysis
analiza podatkovdata analysis
analiza varianceanalysis of variance
analiza variancevariance analysis
analiza variance z rangirank analysis of variance
anketainquiry
anketa v raziskavi trgasurvey in marketing research
anketa, anketiranje, opazovanjesurvey
anketiranjeinterviewing
aposteriorna opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnostia posteriori probability definition
aposteriorna opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnostistatistical probability definition
apriorna opredelitev verjetnosti, klasična opredelitev verjetnostia priori probability definition
apriorna porazdeliteva priori distribution
apriorna verjetnosta priori probability
apriorna verjetnostprior probability
aproksimiranje, približek, približna vrednostapproximation
ARIMA-modelARIMA model
ARIMA-modelautoregressive integrated moving average model
ARIMA-procesARIMA process
ARIMA-procesautoregressive integrated moving average process
aritmetična sredinaarithmetic mean
ARMA-modelARMA model
ARMA-modelautoregressive moving average model
ARMA-procesARMA process
ARMA-procesautoregressive moving average process
asimetrična porazdelitevasymmetrical distribution
asimetrijaasymmetry
asimetrijaskewness
asociacijaassociation
atributivna spremenljivka, opisna spremenljivkaattribute
avtokorelacijaautocorrelation
avtokorelogramautocorrelation plot
avtokorelogramautocorrelogram
avtoregresijaautoregression
avtoregresijski modelautoregressive model
avtoregresijski procesautoregressive process
Bartlettov test, Bartlettov preizkusBartlett's test
Bayesov faktorBayes' factor
Bayesov izrekBayes' theorem
Bayesov pristopBayesian approach
Bayesov privzetekBayes' postulate
Bayesova analizaBayesian analysis
Bayesova cenilkaBayesian estimator
Bayesova ocenaBayesian estimate
Bayesova rešitevBayes' solution
Bayesova statistikaBayesian statistics
Bayesovo ocenjevanjeBayes' estimation
Bayesovo pravilo odločanjaBayes' decision rule
Bayesovo sklepanjeBayesian inference
Bayesovo tveganjeBayes' risk
bazično obdobjebase period
beli šumWhite noise
Bernoullijeva porazdelitevBernoulli distribution
bimodalna porazdelitevbimodal distribution
binarna spremenljivka, dihotomna spremenljivka, dvojiška spremenljivkabinary variable
binarna spremenljivka, dvojiška spremenljivka, dihotomna spremenljivkadichotomous variable
binomska porazdelitevbinomial distribution
biometrijabiometrics
biometrijabiometry
biostatistikabiostatistics
bipolarni faktorbipolar factor
biserialna korelacijabiserial correlation
blokblock
Box-Jenkinsova metodaBox-Jenkins method
Boxov test, Boxov preizkusBox's test
Brownova metodaBrown's method
Brunsmanov grafikonBrunsman's chart
Carlijev indeksCarli's index
celica tabelecell
celica tabelecell of a table
celotna napakaroot mean square error
celotna sredinaoverall mean
cenilkaestimator
cenilka največjega verjetjamaximum likelihood estimator
centilcentile
centralna črta, osrednja črtacentral line
centralna tendencacentral tendency
centralni limitni izrekcentral limit theorem
centralni momentcentral moment
centroidna metodacentroid method
cepitevdivisive clustering
cikelcycle
ciklični indekscyclical index
ciklično nihanjecyclical fluctuation
ciklično nihanjecyclical oscillation
ciklično nihanjecyclical variation
ciljna populacijatarget population
Cochranov kriterij, Cochranov Q-preizkus, Cochranov Q-testCochran's criterion
Cochranov Q- test, Cochranov kriterij, Cochranov Q-preizkusCochran's Q-test
Cochranov test, Cochranov preizkusCochran's test
Cochranovo praviloCochran's rule
Cramer-von Misesov test, Cramer-von Misesov preizkusCramer-von Mises test
časovna vrstatime series
časovni indekstime-index
časovni indekstime-series index
časovni intervaltime interval
časovni razmiklength of time interval
časovno vzorčenjeworking sampling
čisto slučajna zasnova poskusacompletely randomised design
črta sprejemaacceptance line
črta zavrnitverejection line
decildecile
decilni razmik, decilni razponinterdecile range
defektdefect
deležfraction
deležproportion
delež enot z napakofraction defective
delež neodgovorovnon-response rate
delež neustreznih enot v serijilot fraction defective
delno opazovanjeincomplete census
determinacijski koeficient partkorelacijedetermination coefficient of part correlation
determinacijski koeficient, koeficient determinacijecoefficient of determination
diagramdiagram
diagram razmerij momentovmoment-ratio diagram
diagram z znakidot diagram
digitalni filterdigital filter
dihotomijadichotomy
diskretna porazdelitevdiscrete distribution
diskretna spremenljivkadiscrete variable
diskriminacijska močdiscriminatory power
diskriminantna analizadiscriminant analysis
diskriminantna analizadiscriminatory analysis
diskriminantna funkcija, diskriminantna spremenljivkadiscriminant function
diskriminantna napakadiscrimination error
diskriminatordiscriminator
disperzija (1), variancadispersion (1)
Divisiajev indeksDivisia's index
Divisia-Royev indeksDivisia-Roy index
Dixonov preizkus, Dixonov testDixon's test
dogodekevent
dolžina intervalalength of an interval
domnevahypothesis
domneva o enakomerni porazdelitvihypothesis of equidistribution
domneva o neodvisnostihypothesis of independence
dopolnjeni razsevni diagramlabelled scatter plot
dopustna domnevaadmissible hypothesis
dopustna funkcija odločanjaadmissible decision function
dopustna raven kakovostilot tolerance percent defective
dopustni test, dopustni preizkusadmissible test
dopustno število neustreznih enotallowable defects
dosledna cenilkaconsistent estimator
drevo odločanjadecision tree
drevo združevanjadendrogram
drseča sredinamoving average
drseča vsotamoving total
drseče utežimoving weights
Duncanov preizkus, Duncanov testDuncan's test
Dunnettov test, Dunnettov preizkusDunnett's test
Durbin- Watsonova statistikaDurbin-Watson statistic
Durbin-Watsonov test, Durbin-Watsonov preizkusDurbin-Watson test
dvofazno vzorčenje, vzorčenje v dveh fazahtwo-phase sampling
dvojicapair
dvojna dihotomijadouble dichotomy
dvojni logaritemski grafikondouble logarithmic chart
dvojni nadzordouble inspection
dvojno vzorčenjedouble sampling
dvorazsežna frekvenčna porazdelitev, bivariatna frekvenčna porazdelitevbivariate frequency distribution
dvorazsežna strukturadouble structure
dvorazsežna tabeladouble entry table
dvorazsežna tabelatwo-way table
dvostopenjski vzorec, vzorec v dveh stopnjahtwo-stage sample
dvostopenjsko vzorčenje, vzorčenje v dveh stopnjahtwo-stage sampling
dvostranski test, dvostranski preizkustwo sided test
ekonometrijaeconometrics
ekscesexcess
eksogena spremenljivkaexogenous variable
eksperimentalna napaka, poskusna napaka,experimental error
eksponentna krivuljaexponential curve
eksponentna porazdelitevexponential distribution
eksponentna regresijaexponential regression
eksponentni trendexponential trend
eksponentno glajenjeexponential smoothing
ekstremna sredinaextreme mean
ekstremna vrednostextreme value
elementarna enota, enostavna enotaelementary unit
elementarna napakaelementary error
empirična frekvenca, opazovana frekvencaempirical frequency
empirični Bayesov pristopempirical Bayesian approach
enačba ocenjevanjaestimating equation
enakomerna porazdelitevuniform distribution
enakomerno boljša funkcija odločanjauniformly better decision function
enakomerno najmočnejši preizkus, enakomerno najmočnejši testuniformly most powerful test
enakomerno najmočnejši test, enakomerno najmočnejši preizkusUMP test
endogena spremenljivkaendogenous variable
enojni vzorčni načrtsingle sampling plan
enojno vzorčenjesingle sampling
enoličnost razvrščanjauniqueness of classification
enorazsežna tabelasimple table
enostavna regresijasimple regression
enostavna strukturasimple structure
enostavni indekssimple index number
enostavni indeksunivariate index
enostavni indeks ceneprice relative
enostavni indeks količinequantity relative
enostavni linearni regresijski modelsimple linear regression model
enostavni slučajni vzorecsimple random sample
enostavno slučajno vzorčenjesimple random sampling
enostranski test, enostranski preizkusone sided test
enotaunit
enota s kritično napakounit with critical defect
enota vzorčenjasampling unit
enota z manjšo napakounit with minor defect
enota z napakodefective unit
enota z večjo napakounit with major defect
evklidska razdaljaEuclidean distance
faktor (1), dejavnikfactor (1)
faktor (2)factor (2)
faktor tolerancetolerance factor
faktorska analizafactor analysis
faktorska konfiguracijafactor pattern
faktorska matrikafactor matrix
faktorska rotacijafactor rotation
faktorska strukturafactor structure
faktorska utežfactor loading
faktorska vrednostfactor score
faktorski modelfactor model
Fi-koeficientPhi-coefficient
fiksni vzorecfixed sample
filterfilter
Fisherjev koeficient asimetrijeFisher's coefficient of skewness
Fisherjev koeficient sploščenostiFisher's coefficient of kurtosis
Fisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnostiFisher's exact probabilty test
Fisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnostiFisher's test for independence
Fisherjeva transformacija, z-transformacijaFisher's transformation (of correlation coefficient)
Fisher-Yatesov test, Fisher-Yatesov preizkusFisher-Yates test
F-porazdelitev, porazdelitev razmerja variancF-distribution
frekvenčna porazdelitevfrequency distribution
frekvenčna tabelafrequency table
frekvenčni poligonfrequency polygon
Friedman- Kendallov test, Friedman-Kendallov preizkusFriedman-Kendall test
Friedmanov test, Friedmanov preizkusFriedman's test
F-test, F-preizkusF-test
funkcija izgubeloss function
funkcija moči preizkusapower function
funkcija operativne karakteristikeoperating characteristic function
funkcija rastigrowth function
funkcija stroškovcost function
funkcija tveganjarisk function
funkcija verjetjalikelihood function
funkcijska odvisnostfunctional relationship
Ganttov grafikonGantt progress chart
Gaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitevGauss distribution
Gaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitevnormal distribution
geometrijska sredinageometric mean
Ginijev koeficient koncentracijeGini's coefficient of concentration
glajenjesmoothing
glavna komponentaprincipal component
glavni faktorprincipal factor
glavni učinekmain effect
glifglyph
Gompertzeva funkcijaGompertz function
gostota frekvencefrequency density
gostota relativne frekvencerelative frequency density
gotov dogodekcertain event
grafikonchart
grafikon kvantilovbox-and-whisker plot
grško-latinski kvadratGraeco-Latin square
grupirani podatki, razvrščeni podatkigrouped data
harmonična sredinaharmonic mean
Harrisonova metodaHarrison's method
Hartleyev test, Hartleyev preizkusHartley's test
heteroskedastičnostheteroscedasticity
hierahična razvrstitev, drevesna razvrstitevhierarchical classification
hierahična razvrstitev, drevesna razvrstitevnested classification
hierarhična zasnova, gnezdasta zasnovanested design
hi-kvadrat porazdelitevchi-squared distribution
hi-kvadrat preizkus, hi-kvadrat testchi-squared test
hipergeometrijska porazdelitevhypergeometric distribution
hipotetična populacija, umišljena populacijahypothetical population
Hirschmanov koeficient koncentracijeHirschman's coefficient of concentration
histogramhistogram
histogram s številkamistem and leaf diagram
histogram s številkamistem-and-leaf plot
Holtova metodaHolt's method
homogenost, enovitosthomogeneity
homoskedastičnosthomoscedasticity
Hotellingov preizkus, T- preizkus, T-test, Hotellingov testT-test
Hotellingov test, Hotellingov preizkus, T -preizkus, T-testHotelling's test
Hotellingova porazdelitev, T-porazdelitevHotelling's T
idealni Fisherjev indeksideal index number
imenskost, nominalnostnominal level measurement
imenskost, nominalnostnominal measurement scale
indeksindex
indeksindex-number
indeks cenprice index
indeks količinquantum index
indeks koncentracijeindex of concentration
indeks korelacijecorrelation index
indeks s križnimi utežmi, indeks s križno ponderacijocross-weight index number
indeks s premično osnovoindex-number with moving base
indeks s stalno osnovofixed base index
indeks življenjskih stroškovprice compensation index
indeksna vrstaindex-series
indiferentna točka, točka kontrolepoint of indifference
interakcijainteraction
interklasna korelacijainterclass correlation
interkorelacijaintercorrelation
intervalinterval
interval razredaclass interval
interval tolerancetolerance interval
interval zaupanjaconfidence interval
intervalna ocenainterval estimate
intervalna spremenljivka, razmična spremenljivkainterval variable
intervalno ocenjevanjeinterval estimation
intraklasna korelacijaintraclass correlation
inverzna verjetnostinverse probability
inverzno vzorčenjeinverse sampling
istočasni podatkicross sectional data
izbira na slepohaphazard selection
izbira najlaže dosegljivih enotaccessibility sampling
izbira najlaže dosegljivih enotconvenience selection (sampling)
izbira s tablicami slučajnih števkselection with random number tables
izbira tipičnih enotjudgment selection
izgubaloss
izhodiščni vzorecmaster sample
izpraševalec, anketarinterviewer
Kalmanov filterKalman filter
kanonična korelacijacanonical correlation
kanonična korelacijska analizacanonical correlation analysis
kanonična spremenljivkacanonical variate
kartogramcartogram
kategorialna spremenljivkacategorical character
kategorijacategory
kazalecindicator
Kendallov koeficient korelacije rangovKendall's tau
klasifikacija, klasificiranje, razvrstitev, razvrščanje v skupine, uvrščanje v skupine, taksonomijaclassification
kljukčeva metoda, metoda bootstrapbootstrap method
koeficientcoefficient
koeficient asimetrijecoefficient of skewness
koeficient avtokorelacijeautocorrelation coefficient
koeficient biserialne korelacijecoefficient of biserial correlation
koeficient intraklasne korelacijeintraclass correlation coefficient
koeficient kanonične korelacijecanonical correlation coefficient
koeficient koligacijecoefficient of colligation
koeficient korelacije, Pearsonov koeficient korelacijecoefficient of correlation
koeficient multiple korelacijecoefficient of multiple correlation
koeficient nepojasnjenosticoefficient of non-determination
koeficient nepovezanosti, koeficient alienacijecoefficient of alienation
koeficient parcialne korelacijecoefficient of multiple partial correlation
koeficient partkorelacijecoefficient of part correlation
koeficient rasti, koeficient dinamikegrowth coefficient
koeficient skladnosti rangovcoefficient of concordance
koeficient skladnosti rangovrank concordance coefficient
koeficient sploščenosticoefficient of kurtosis
koeficient tetrakorične korelacijetetrachoric correlation coefficient
koeficient variacijecoefficient of variation
koeficient zanesljivostireliability coefficient
kohorta *cohort
komunalitetacommunality
koncentracijaconcentration
končna odločitevfinal decision
končna populacijafinite population
konfirmativna analiza podatkov, potrjevalna analiza podatkovconfirmatory data analysis
koničasta porazdelitevleptokurtic distribution
kontingencacontingency
kontingenčna tabelacontingency table
kontrastcontrast
kontrola kakovosti(statistical) quality control
kontrolna kartaquality control chart
kontrolna mejacontrol limit
Konyusov indeksKonyus index number
korelacijacorrelation
korelacija ostankovresidual correlation
korelacija rangovrank correlation
korelacija z zamikom, korelacija z odlogomlag correlation
korelacijska analizacorrelation analysis
korelacijska determinantacorrelation determinant
korelacijska matrikacorrelation matrix
korelacijska tabelacorrelation table
korelacijski modelcorrelation model
korelacijsko razmerjecorrelation ratio
korelogramcorrelogram
korespondenčna analizacorrespondence analysis
kovariabilnostcovariation
kovariancacovariance
krajevna spremenljivkaspatial variable
krajevna vrstaspatial series
krajevni indeksspatial index
krepki zakon velikih številstrong law of large numbers
krhkost *frailty
kritična napakacritical defect
kritična napakacritical error
kritična vrednost, meja zavrnitvecritical value
kritični trenutekreference point of time
kritično območje, območje zavrnitvecritical region
krivulja koncentracijecurve of concentration
krivulja moči preizkusapower curve
krivulja operativne karakteristikeOC curve
krivulja operativne karakteristikeoperating characteristic curve
krivulja rastigrowth curve
krivulja ROC *ROC curve
krnjenje *censoring
Kruskal-Wallisov test, Kruskal-Wallisov preizkusKruskal-Wallis test
kubični trendcubic trend
kumulativa frekvenccumulative frequency
kumulativna napakacumulative error
kvadratna eksponentna regresijaquadratic exponential regression
kvadratna regresijska funkcijaquadratic regression function
kvadratni eksponentni trendquadratic-exponential trend
kvadratni trendquadratic trend
kvalitativni faktor, kvalitativni dejavnikqualitative factor
kvalitativni nadzorinspection by attributes
kvantilfractile
kvantilquantile
kvantilni rangrelative rank
kvantitativni dejavnik, kvantitativni faktorquantitative factor
kvantitativni nadzorinspection by variables
kvantitativni nadzorvariables inspection
kvartarna enotaquaternary unit
kvartilquartile
kvartilni koeficient asimetrijequartile measure of skewness
kvartilni odklon, semikvartilni razponquartile deviation
kvartilni razmik, kvartilni razponinterquartile range
kvintilquintile
kvotni vzorecquota sample
kvotno vzorčenjequota sampling
Laplaceova porazdelitev (1), Gaussova porazdelitev, normalna porazdelitevLaplace distribution (1)
Laplaceova porazdelitev (2)Laplace distribution (2)
Laspeyresov indeksLaspeyres'index
lastna vrednosteigenvalue
latentna spremenljivkalatent variable
latentna strukturalatent structure
latinski kvadratLatin square
lestvicascale
lestvičenjescaling
letna drseča vsotamoving annual total
linearizacijalinearization
linearna diskriminantna analizalinear discriminant analysis
linearna korelacijalinear correlation
linearna regresijalinear regression
linearna zvezalinear relationship
linearna zvezastraight line relationship
linearni modellinear model
linearni regresijski modellinear regression model
linearni trendlinear trend
linearnostlinearity
linijski grafikon, prikaz s črtamiline chart
logaritemska regresijalogarithmic regression
logaritemski grafikonlogarithmic chart
logaritemsko normalna porazdelitevlogarithmic normal distribution
logaritemsko normalna porazdelitevlognormal distribution
logaritemsko-verjetnostni grafikonlogarithmic probability chart
logistična funkcija, Pearl-Readova funkcijalogistic function
logistična krivuljalogistic curve
longitudinalna študijalongitudinal study
Lorenzev grafikonLorenz diagram
Lorenzeva krivuljaLorenz curve
loterijska izbiralottery sampling
Lowejev indeksLowe index
maksimalna metodacomplete linkage method
maksimalna metodamethod of furthest neighbour
mali vzorecsmall sample
manjša napakaminor defect
Mann-Whitneyev test, Mann-Whitneyev preizkusMann-Whitney test
Marshall-Edgeworth-Bowleyev indeksMarshall-Edgeworth-Bowley index
matrika izgubloss matrix
matrika kovarianccovariance matrix
matrika razdaljdistance matrix
medianamedian
meja razredaclass limit
meja sprejemaacceptance boundary
meja zaupanjaconfidence limit
meja zavrnitverejection limit
meja zavrnitvesignificance point
meji tolerancetolerance limits
merameasure
mera asimetrijemeasure of skewness
mera asociacijemeasure of association
mera centralne tendencemeasure of central tendency
mera centralne tendencemeasure of location
mera koncentracijemeasure of concentration
mera kontingencemeasure of contingency
mera podobnostisimilarity measure
mera različnostidissimilarity measure
mera sploščenostimeasure of kurtosis
mera variabilnostimeasure of dispersion
mera variabilnostimeasure of variation
meritevobservation
meritevobserved value
merjenjemeasurement
merjenjemeasurement process
merska lestvicameasurement scale
mešani modelmixed model
metoda cepitvedivisive cluster method
metoda drsečih sredinmoving average method
metoda glavnih komponentmethod of principal components
metoda glavnih osimethod of principal axes
metoda jackknife, metoda pipcajackknife method
metoda korelacije rangovrank correlation method
metoda momentovmethod of moments
metoda Monte CarloMonte Carlo method
metoda najmanjših kvadratovleast squares method
metoda največjega verjetjamaximum likelihood method
metoda razmerjaratio estimation
metoda razvrščanja v skupinecluster method
metoda voditeljevleader method
metoda združevanjahierarchical cluster method
metrično večrazsežnostno lestvičenjemetric multidimensional scaling
mezokurtična porazdelitevmesokurtic distribution
minimaks ocenjevanjeminimax estimation
minimaks pravilominimax principle
minimalna metodamethod of nearest neighbour
minimalna metodasingle linkage method
mnenjska anketaopinion survey
množicaset
množični pojavmass phenomenon
moč testa, moč preizkusapower of a test
modelmodel
model drsečih sredinmoving average model
model rastigrowth model
model simultanih stohastičnih enačbsimultaneous stochastic equations model
model sorazmernih ogroženosti *proportional hazards model
modificirana aritmetična sredinamodified arithmetic mean
modificirana aritmetična sredinatrimmed mean
modificirana eksponentna regresijska funkcijamodified exponential regression function
modificirani eksponentni trendmodified exponential trend
modusmode
momentmoment
multikolinearnostmulticollinearity
multipla korelacijamultiple correlation
multipla potenčna regresijska funkcijamultiple power regression function
multipla primerjavamultiple comparison
multipla regresijamultiple regression
multipli F-test, rnultipli F-preizkusmultiple F-test
multipli linearni regresijski model, splošni linearni regresijski modelmultiple linear regression model
multipli test variacijskih razmikov, multipli preizkus variacijskih razmikovmultiple range test
multipli t-test, multipli t-preizkusmultiple t-test
multiplikativni model časovne vrstemultiplicative model of a time series
multivariatna analizamultivariate analysis
multivariatna analiza variancemultivariate analysis of variance
načrtovanje poskusovdesign of experiments
načrtovanje poskusovplanning of experiments
nadzor z nadomeščanjemrectifying inspection
nagnjenje, stopnja nagnjenja *propensity score
najslabša povprečna izhodna kakovostAOQL
najslabša povprečna izhodna kakovostaverage outgoing quality limit
namerni vzorecpurposive sample
namerno pristranska izbirapurposely biased selection
napakaerror
napaka 2. vrsteerror of second kind
napaka l. vrsteerror of first kind
napaka merjenjaerror of measurement
napaka merjenjameasurement error
napaka oceneerror of estimate
napaka pri opazovanjuerror in survey
napaka pri opazovanju enoterror of observation
napaka v enačbaherror in equations
napaka v napovediforecast error
napaka v ocenjevanjuerror of estimation
napaka v specifikacijispecification error
napaka v spremenljivkaherror in variables
napaka v vprašalnikuerror in questionnaire design
napaka vzorčenjasampling error
napaka zaradi aproksimacijeapproximation error
napaka zaradi nepopolnega seznama enoterror due to incomplete frame
napaka zaradi odgovoraresponse error
napetoststress
napovedforecast
napovedovanjeforecasting
natančnostprecision
navidezna asociacijaillusory association
navidezna korelacijaillusory correlation
negativna asimetrijanegative skewness
negativna korelacijainverse correlation
negotovostuncertainty
nelinearna regresijanon-linear regression
nelinearni regresijski modelnon-linear regression model
nelinearni trendcurvilinear trend
nelinearni trendnon-linear trend
nemetrično večrazsežnostno lestvičenjenon-metric multidimensional scaling
nemogoč dogodekimpossible event
neodgovornon-response
neodvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivkaindependent variable
neodvisni vzorciindependent samples
neodvisnostindependence
neparametrična domnevanon-parametric hypothesis
neparametrična metodanon-parametric method
neparametrični test, neparametrični preizkusnon-parametric test
neparametrično ocenjevanjenon-parametric estimation
nepojasnjena varianca, varianca napake, varianca ostankaunexplained variance
nepopolni blokincomplete block
nepopolni latinski kvadratincomplete latin square
nepristranska cenilkaunbiased estimator
nepristranski test, nepristranski preizkusunbiased test
nepristranski vzorecunbiased sample
neregularni vplivirregular variation
nesestavljena domnevasimple hypothesis
neslučajna izbiranon-random selection
neslučajni vzorecnon-random sample
nesmiselna korelacijanonsense correlation
nestandardizirana spremenljivkaunstandardised variable
netehtana sredina, enostavna sredinasimple mean
neverjetnostno vzorčenjenon-random sampling
nevzorčna napakanon-sampling error
nevzorčna pristranskostnon-sampling bias
Newman-Keulsov test, Newman-Keulsov preizkusNewman-Keuls test
nezvezna porazdelitevdiscontinuous distribution
nezvezna spremenljivkadiscontinuous variable
ničelna domnevanull hypothesis
nominalna lestvica, imenska lestvicanominal scale
nominalna spremenljivka, imenska spremenljivkanominal character
nomogramnomogram
normalizacijanormalisation
normalne enačbenormal equations
normalnostnormality
numerična spremenljivka, številska spremenljivkanumerical variable
numerična vrsta, številska vrstanumerical series
obetodds
območjeregion
območje indiferentnostiindifference region
območje indiferentnostiindifference zone
območje odločanjadecision region
območje sprejemaacceptance region
območje tolerancetolerance region
območje zaupanjaconfidence region
območje zavrnitve, kritično območjerejection region
obravnavanjetreatment
ocenaestimate
ocenjevanjeestimation
odklondeviate
odkrivalna analiza podatkov, eksplorativna analiza podatkovexploratory data analysis
odkrivalni grafikon, eksplorativni grafikonexploratory graph
odločitevdecision
odprti razredopen ended class
odrezana porazdelitevtruncated distribution
odrezana sekvenčna shematruncated sequential scheme
odrezani vzorectruncated sample
odstotek enot z napakoper-cent defective
odvečna spremenljivkaredundant variable
odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivkadependent variable
odvisni vzorcidependent samples
odvisnostdependence
ogivaogive
ogroženost *hazard
okrnjeni vzoreccensored sample
oktiloctile
okvirframe
omrežno vzorčenjenetwork sampling
opazovalna študijaobservational study
opazovana frekvenca, empirična frekvencaobserved frequency
opazovana porazdelitev, empirična porazdelitevempirical distribution
operativna karakteristikaoperating characteristic
opisna statistikadescriptive statistics
opisna vrsta, atributivna vrstaqualitative series
opisno vzorčenje pri sprejemuacceptance sampling by attributes
opozorilna mejaattention limit
opozorilna mejawarning limit
optimalna cenilkaoptimum estimator
optimalna razmestitevoptimum allocation
optimalna razmestitev ob upoštevanju stroškovoptimum allocation given a survey cost
optimalna stratifikacijaoptimum stratification
optimizacijaoptimisation
optimizacijski kriterijoptimality criterion
ordinalna lestvica, urejenostna lestvicaordinal scale
ordinalna spremenljivka, urejenostna spremenljivkaordinal variable
ordinalnost, urejenostordinality
ortogonalna primerjava, pravokotna primerjavaorthogonal comparison
ortogonalni kontrast, pravokotni kontrastorthogonal contrast
osamelecoutlier
osebno anketiranjeface-to-face interviewing
osnova indeksabase
ostanekresidual
Paaschejev indeksPaasche's index
Palgravejev indeksPalgrave's index
panelna anketapanel data
panelna anketapanel studies
parameterparameter
parametrična domnevaparametric hypothesis
parametrična metodaparametric method
parametrični test, parametrični preizkusparametric; test
parametrično ocenjevanjeparametric estimation
parcialna korelacijapartial correlation
parcialni regresijski koeficientparcial regression coefficient
partkorelacijapart correlation
Pearl-Readova funkcija, logistična funkcijaPearl-Read function
Pearsonov hi- kvadratPearson chi squared
Pearsonov koeficient asimetrijePearson coefficient of skewness
Pearsonov koeficient kontingencePearson coefficient of contingency
Pearsonov koeficient korelacije, koeficient korelacijePearson coefficient of correlation
Pearsonov koeficient sploščenostiPearson coefficient of kurtosis
periodaperiod
piktogram, prikaz s figuramipictogram
pilotni poskuspilot experiment
pilotni vzorecpilot sample
pilotno opazovanjepilot survey
podatekdatum
pogostost, frekvencafrequency
Poissonov limitni izrekPoisson limit theorem
Poissonova porazdelitevPoisson distribution
pojasnjena variancaexplained variance
pojasnjevalna spremenljivka, neodvisna spremenljivkaexplanatory variable
pojasnjevana spremenljivka, odvisna spremenljivkaresponse variable
polarni grafikonpolar chart
polimodalna porazdelitevmulti-modal distribution
polinomska regresijapolynomial regression
polinomski trendpolynomial trend
pollogaritemski grafikonSemi-logarithmic chart
ponavljajoče se vzorčenjesampling on successive occasions
ponavljanje poskusarepetition
ponovitevreplication
ponovljeno opazovanjerepeated survey
ponovljivostreproductibility
popiscensus
popisovalecenumerator
popolna razvrstitevpartition
popolni blokcomplete block
popolni nadzortotal inspection
popolno opazovanjecomplete enumeration
popravni faktor za končnostfinite multiplier
popravni faktor za končnostfinite population correction
populacijapopulation
populacijauniverse
porazdelitevdistribution
porazdelitev razmerja varianc, F-porazdelitevvariance ratio distribution
porazdelitev vzorčnih ocensampling distribution
porazdelitvena funkcijadistribution function
posamezni podatki, negrupirani podatkiindividual data
poskus (1)trial
poskus (2)experiment
poskus z več dejavniki, faktorski poskusfactorial experiment
poskusna enotaexperimental unit
posledična spremenljivka, odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivkaeffect variable
posplošeni linearni regresijski modelgeneralised linear regression model
posteriorna porazdeliteva posteriori distribution
posteriorna verjetnostposterior probability
poševni faktorjioblique factors
poštno anketiranjemail survey
potenčna regresijska funkcijapower regression function
povezanostrelationship
povprečje, povprečna vrednost, sredinaaverage
povprečna izhodna kakovostAOQ
povprečna izhodna kakovostaverage outgoing quality level
povprečna kvadratna kontingencamean-square contingency
povprečna razlikaaverage difference
povprečni absolutni odklonaverage deviation
povprečni indeksaverage of relatives
pozitivna asimetrijapositive skewness
pozitivna korelacijadirect correlation
pravilo odločanja, funkcija odločanjadecision function
pravilo odločanja, funkcija odločanjadecision rule
pravokotna porazdelitevrectangular distribution
pravokotni faktorjiorthogonal factors
predvidena vrednostpredicted value
predvidevanjeprediction
preizkus dvojic, preizkus parov, test dvojic, test parovmatched pairs Student's test
preizkušanje domnevhypothesis testing
preizkušanje domnevtesting of hypothesis
preprileganje *overfit
presečna študija, transverzalna študijacross sectional study
preživetje *survival
pričakovana izguba, tveganje (3)average loss
pričakovana izguba, tveganje (3)expected loss
pričakovana izguba, tveganje (3)risk (3)
pričakovana vrednost, matematično upanjeexpectation
pričakovana vrednost, matematično upanjeexpected value
prikaz s pravokotnikiblock diagram
prikaz s stolpcibar chart
prikaz s trakoviband chart
prikaz sekvencsequence plot
prikaz z obraziface plot
prikaz z vetrnicamiweathervane plot
prilagajanje trendatrend fitting
prileganje *goodness of fit
primarna enotaprimary unit
primarna statistikaprimary statistics
primerjanje dvojicpaired comparison
primerjanje skupingroup comparison
pristranska cenilkabiased estimator
pristranska izbirabiased selection
pristranski test, pristranski preizkusbiased test
pristranski vzorecbiased sample
pristranskostbias
pristranskost izpraševalcainterviewer bias
pristranskost zaradi neodgovoranon-response bias
problem odločanjadecision problem
proces drsečih sredinmoving average process
proces rastigrowth process
proizvodnja brez napakzero defect production
proporcionalna razmestitevproportional allocation
prospektivna študijaprospective study
prostor odločitevdecision space
prostor vzorcevsample space
prostoročna metodafreehand method
prostostne stopnje, stopinje prostostidegrees of freedom
p-vrednostP-value
računalniška izbiracomputer-aided random selection
računalniška simulacijacomputer simulation
računalniški grafikoncomputer graph
računalniško anketiranjecomputer-aided interviewing
računalniško anketiranjecomputer-aided survey
računalniško anketiranjecomputer-assisted interviewing
računalniško anketiranjecomputer-assisted survey
rangrank
rangirani podatkiranked data
ranžirna vrstaarray
ravenlevel
raven faktorja, raven dejavnikalevel of a factor
raven zaupanja, stopnja zaupanjaconfidence level
razčlenitev časovne vrstedecomposition of a time series
razdaljadistance
razdalja CanberraCanberra metric
razlikadifference
razmerjeratio
razmerje amplitudamplitude ratio
razmerje ekstremnih vrednostiextremal quotient
razmerje momentovmoment ratio
razmerje obetovodds ratio
razmerje ogroženosti *hazard ratio
razmerje tveganj *risk ratio
razmerje verjetijlikelihood ratio
razmernostna lestvicaratio scale
razmernostna spremenljivkaratio variable
razmestitev vzorcaallocation of a sample
razmična lestvica, intervalna lestvicainterval scale
raznovrstnost, heterogenostheterogeneity
razredclass
razsevni diagramscatter diagram
razsevni grafikonscatter plot
razsevni grafikonscattergram
razvrstitvena napakaerror of grouping
recipročni koeficientreciprocal coefficient
redukcija podatkovreduction of data
registracija, sprotno spremljanjeregistration
regresijaregression
regresija z zamikom, regresija z odlogomlag regression
regresija zlepkovspline regression
regresijska analizaregression analysis
regresijska diagnostikaregression diagnostics
regresijska enačbaregression equation
regresijska funkcijaregression function
regresijska hiperploskevregression hypersurface
regresijska hiperravninaregression hyperplane
regresijska konstantaregression coefficint ß0
regresijska krivuljaregression curve
regresijska ocenaregression estimate
regresijska ploskevregression surface
regresijska premicaregression line
regresijska ravninaregression plane
regresijski koeficientregression coefficient
regresijski modelregression model
regresograrnregressogram
relativna frekvenca, relativna pogostostrelative frequency
relativna mera variabilnostimeasure of relative variability
relativna napakarelative error
relativna natančnostrelative precision
relativna razlikarelative difference
relativna učinkovitost cenilkerelative efficiency (of an estimator)
relativna variancarelative variance
relativni odklonrelative deviate
relativni variacijski razmik, relativni variacijski razponrelative range
relativno številorelative number
relativno tveganjerelative risk
reprezentativni vzorecrepresentative sample
respondent, anketiranecrespondent
retrospektivna študijaretrospective study
samovzorčenjeresampling
Scheffejev preizkus, Scheffejev testScheffe's test
sekstilsextile
sekularni trendsecular trend
sekundarna enotasecondary unit
sekundarna statistikasecondary statistics
sekvencarun
sekvenčna analizasequential analysis
sekvenčna metodasequential method
sekvenčna shemasequential scheme
sekvenčni test, sekvenčni preizkussequential test
sekvenčni vzorčni načrtsequential sampling plan
sekvenčno ocenjevanjesequential estimation
sekvenčno vzorčenjesequential sampling
semikvartilni razpon, kvartilni odklonsemi-interquartile range
serialna korelacijaserial correlation
serijalot
sestavljena domnevacomposite hypothesis
sestavljena tabelacomposite table
sezonski indeksseasonal index
sezonsko nihanjeseasonal variation
Sheppardov popravekSheppard's correction
simetrična porazdelitevsymmetrical distribution
simetrijasymmetry
simulacijasimulation
sistematična napakasystematic error
sistematična variabilnostsystematic variation
sistematična zasnovasystematic design
sistematični vzorecsystematic sample
sistematično vzorčenjesystematic sampling
skladnostgoodness of fit
sklepna statistikainferential statistics
skrajšano vzorčenjecurtailed sampling
S-krivuljaS-curve
skupinagroup
skupinicacluster
skupinski faktorgroup factor
skupinski indekscomposite index-number
skupni faktorcommon factor
slučajenjerandomisation
slučajna izbirarandom selection
slučajna napakarandom error
slučajna spremenljivkarandom variable
slučajna variabilnostchance variation
slučajna vrstarandom series
slučajna zasnovarandomised design
slučajne števke, tablice slučajnih števkrandom digits
slučajne števke, tablice slučajnih števkrandom numbers
slučajni blokrandomised block
slučajni dogodekrandom event
slučajni faktor, slučajni dejavnikrandom factor
slučajni odklonrandom element in time series
slučajni proces, stohastični procesrandom process
slučajni sprehod(random walk
slučajni vrstni redrandom order
slučajni vzorecrandom sample
Spearmanov koeficient korelacije rangovSpearman's rank correlation coefficient
Spearmanov koeficient korelacije rangovSpearman's rho
specifična stopnjaspecific rate
specifični faktorspecific factor
specifitetaspecificity
sploščena porazdelitevplatykurtic distribution
sploščenostkurtosis
splošna stopnjacrude rate
splošni faktorgeneral factor
splošni linearni regresijski model, multipli linearni regresijski modelgeneral linear regression model
spodnja kontrolna mejalower control limit
spodnja meja razredalower class limit
spodnja opozorilna mejalower warning limit
S-porazdelitevS-shaped distribution
sprejemljiva raven kakovostiacceptable quality level
sprejemljiva raven kakovostiAQL
spremenljivkavariable
sredina razredaclass mark
srednja kvadratna napakamean square error
srednja razlikamean difference
srednja vrednostmean
srednji variacijski razmikmean range
stacionarna časovna vrstastationary time series
stacionarni processtationary process
standardizacijastandardisation
standardizirana normalna porazdelitevstandardised normal distribution
standardizirana spremenljivkastandardised variate
standardizirana vrednoststandardised value
standardizirani kazalecstandardised rate
standardizirani odklonstandardised deviate
standardizirani regresijski koeficientstandardised regression coefficient
standardna napakastandard error
standardna napaka aritmetične sredinestandard error of a mean
standardna napaka korelacijskega koeficientastandard error of a correlation coefficient
standardna napaka ocenestandard error of estimate
standardna napaka razlikestandard error of a difference
standardna napaka regresijskega koeficientastandard error of a regression coefficient
standardna napaka standardnega odklonastandard error of a standard deviation
standardna napaka variancestandard error of a variance
standardna napaka vsote vrednostistandard error of a sum
standardni odklonstandard deviation
stanjestate (of nature)
statistična metodastatistical method
statistična organizacija, statistika1 (4)statistical organisation
statistična vrsta(statistical) series
statistični model stohastični modelstatistical model
statistični podatki statistika1 (3)statistical data
statistično sklepanjestatistical inference
statistika rangovrank order statistic
statistika1 (1 in 2)statistics
statistika1 (3), statistični podatkistatistics (3)
statistika1 (4), statistična organizacijastatistics (4)
statistika2statistic
stereogramstereogram
stohastična odvisnoststochastic dependence
stohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, aposteriorna opredelitev verjetnostistochastic probability definition
stohastični model, statistični modelstochastic model
stohastični proces, slučajni processtochastic process
stopinja izbire, interval izbiresampling interval
stopnjarate
stopnja napačne klasifikacijerate of misclassification
stopnja rasti, koeficient dinamike, koeficient rastigrowth rate
stopnja rodnostibirth rate
stopnja tveganjaerror probability
stopnja umrljivostideath rate
stopnja značilnostisignificance level
stratificirani vzorecstratified sample
stratificirano vzorčenjestratified sampling
stratifikacijastratification
stratumstratum
stroški poskusacost of experiment
struktura, sestavastructure
strukturni krogcircular chart
strukturni krogpie diagram
strukturni odstotekpercentage
strukturni odtisočekpermillage
strukturni stolpecstacked chart
strukturni trikotnikternary plot
studentizirani razmikstudentised range
Studentova porazdelitev, t-porazdelitevStudent's distribution
subjektivna verjetnostsubjective probability
subpopulacijasubpopulation
šibki zakon velikih številweak law of large numbers
širina razredaclass width
število napaknumber of defects
število sprejemaacceptance number
število zavrnitverejection number
številsko vzorčenje pri sprejemuacceptance sampling by variables
študija s kontrolno skupinocase-control study
šumnoise
tabela 2 x 2two-by-two frequency table
tabela odločanjadecision table
tabela, preglednicatable
taksonomija, klasificiranje (1), razvrščanje v skupinetaxonomy
tehtana aritmetična sredinaweighted arithmetic mean
tehtana sredinaweighted mean
telefonsko anketiranjetelephone survey
teoretična frekvencatheoretical frequency
teoretična porazdelitevtheoretical distribution
teorija enega faktorjasingle factor theory
teorija koristnostiutility theory
teorija odločanjadecision theory
teorija skupnih faktorjevcommon factor theory
teorija verjetnosti, verjetnostni računprobability theory
terciarna enotatertiary unit
test dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parovpaired t-test
test dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parovt-test pairs
test Kolmogorova, preizkus KolmogorovaKolmogorov test
test Kolmogorov-Smirnova, preizkus Kolmogorov-SmirnovaKolmogorov-Smirnov test
test najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlikeleast significant difference test
test najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlikeLSD-test
test neodvisnosti, preizkus neodvisnostitest of independence
test osamelcev, preizkus osamelcevoutlier test
test razmerja varianc, preizkus razmerja variancvariance ratio test
test sekvenc okoli mediane, preizkus sekvenc okoli medianerun test above and below median
test sekvenc v časovni vrsti, preizkus sekvenc v časovni vrstireversal test
test sekvenc, preizkus sekvencrun test
test skladnosti, preizkus skladnostitest for goodness of fit
test skupin, preizkus skupint-test groups
test z mediano, preizkus z medianomedian test
test z rangi, preizkus z rangirank test
test z razmerjem verjetij, preizkus z razmerjem verjetijlikelihood ratio test
test z variacijskim razmikom, preizkus z variacijskim razmikomrange test
test z vsoto rangov, preizkus z vsoto rangovtank sum test
test z znaki, preizkus z znakisign test
test, preizkustest
testna statistika, preizkusna statistikatest statistic
tetrakorična korelacijatetrachoric correlation
točka kontrole, indiferentna točkapoint of control
točka vzvodaleverage
točka vzvodaleverage point
točkovanjenotation
točkovanjescoring
točkovna ocenapoint estimate
točkovni diagram *dot plot
točkovno ocenjevanjepoint estimation
točnostaccuracy
točnost napovediaccuracy of forecast
točnost oceneaccuracy of estimate
tolerancatolerance
totalna korelacija, celotna korelacijatotal correlation
totalna ocena, celotna ocenaoverall estimate
T-porazdelitev, Hotellingova porazdelitevT-distribution
t-porazdelitev, Studentova porazdelitevt-distribution
trendtrend
Tschuprov koeficient kontingenceTschuprov's coefficient of contingency
t-test, t-preizkust-test
Tukeyev preizkus, Tukeyev testHSD-test
Tukeyev preizkus, Tukeyev testTukey's test
Tukeyev test, Tukeyev preizkushonestly significant difference test
tveganje (1 in 2)risk
tveganje kupca, tveganje porabnikaconsumer's risk
tveganje proizvajalcaproducer's risk
učinkovita cenilkaefficient estimator
učinkovitostefficiency
ugotavljanje veljavnostivalidation
ulomljena racionalna regresijska funkcijareciprocal regression function
umetna korelacijaspurious correlation
umetna spremenljivka, slepa spremenljivkadummy variable
unimodusna porazdelitev, unimodalna porazdelitevunimodal distribution
uravnoteženi vzorecbalanced sample
usklajeni vzorcimatched samples
usklajevanjematching
U-statistikaU statistic
utežweight
utežweighting coefficient
variabilnost, razpršenostvariability
variacijski razmik, variacijski razponrange
varianca napake, varianca ostanka, nepojasnjena variancaerror variance
varianca ostanka, varianca napake, nepojasnjena variancaresidual variance
varianca vzorčnih ocensampling variance
varianca, disperzija (1)variance
večja napakamajor defect
večkratno vzorčenjemultiple sampling
večrazsežna strukturamultiple structure
večrazsežna tabelacomplex table
večrazsežnostno lestvičenjemultidimensional scaling
veliki vzoreclarge sample
velikost populacijepopulation size
velikost preizkusasize of a test
velikost vzorcasample size
veljavnostvalidity
Vennov grafikonVenn diagram
verižni indekschain index
verižno vzorčenjesnowball sampling
verjetjelikelihood
verjetnostprobability
verjetnostna porazdelitevprobability distribution
verjetnostni grafikonprobability plot
verjetnostni račun, teorija verjetnostiprobability calculation
verjetnostni zakonprobability law
verjetnostno vzorčenjeprobability sampling
vezani rangtied rank
vezna funkcija, vez *link function
vir variabilnostisource of variation
von Neumannovo razmerjeVon Neumann's ratio
vprašalnikquestionnaire
vrednost spremenljivkeValue
vrednost v točkahscore
vsebinska napakaerror in content
vsota kvadratov napake, vsota kvadratov ostankaerror sum of squares
vsota kvadratov ostanka, vsota kvadratov napakeresidual sum of squares
vsota vrednostisum
vsota vrednostitotal
vzorčenjesampling
vzorčenje brez ponavljanjasampling without replacement
vzorčenje površinarea sampling
vzorčenje pri sprejemuacceptance sampling
vzorčenje prostovoljcevvolunteer sampling
vzorčenje s ponavljanjemsampling with replacement
vzorčenje v skupinicahcluster sampling
vzorčenje v več fazah, večfazno vzorčenjemulti-phase sampling
vzorčenje v več stopnjah, večstopenjsko vzorčenjemulti-stage sampling
vzorčenje z omejitvamirestricted sampling
vzorčna enotasample unit
vzorčna točkasample point
vzorčni deležsampling fraction
vzorčni nadzorsampling inspection
vzorčno opazovanjesample survey
vzorecsample
vzorec v več stopnjah, večstopenjski vzorecmulti-stage sample
vzročna spremenljivkacause variable
vzročnostcausal relation
Wald-Wolfowitzev test sekvenc, Wald-Wolfowitzev preizkus sekvencWald-Wolfowitz runs test
Wardova metodaWard's method
Wilcoxonov test predznačenih rangov, Wilcoxonov preizkus predznačenih rangovWilcoxon's signed rank test
Wilcoxonov test vsot rangov, Wilcoxonov preizkus vsot rangovWilcoxon's rank sum test
Wilcoxonov test Wilcoxonov preizkusWilcoxon's test
Wintersova metodaWinters' method
Yatesov popravekYates'correction
Youdenov kvadratYouden square
Yulov koeficient asociacijecoefficient of association (by Yule)
zadostna cenilkasufficient estimator
zadostnostsufficiency
zakon velikih števillaw of large numbers
zamik, odloglag
zanesljivostreliability
zankanje *bootstrap
zaokroževanjerounding
zaokrožitvena napakarounding error
zasnova nepopolnih blokovincomplete block design
zasnova poskusadesign of experiment
zasnova poskusaexperimental design
zasnova pri optimalnih stroškihcost-optimal design
zasnova slučajnih blokovrandomised block design
zaščita povprečne kakovostiaverage quality protection
zbir *score
Z-diagramZ-chart
združeno ocenjevanjepooled estimation
združevanje napakpooling of errors
združevanje podatkovpooling of data
združevanje razredovpooling of classes
združevanje v skupineagglomerative cluster method
zgornja kontrolna mejaupper control limit
zgornja meja razredaupper class limit
zgornja opozorilna mejaupper warning limit
zlepek *spline
značilnostsignificance
z-test, z-preizkusz-test
z-transformacija, Fisherjeva transformacijaz-transformation
zvezna porazdelitevcontinuous distribution
zvezna spremenljivkacontinuous variable

Domov