Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.
Benjamin Franklin
Prihajajoči seminarji
Logika uporabe statističnih testov: kateri test uporabimo kdaj?
V statistiki obstaja širok nabor statističnih testov, ki nam pomagajo odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje in olajšajo statistično sklepanje. Kako izbrati najprimernejšega,  bo tema tega seminarja. Slušatelji se bodo seznanili z vsemi elementi, ki so nam v pomoč pri izbiri ustreznega statističnega testa: od nivojev merjenja spremenljivk do temeljnih predpostavk uporabe posameznega testa. Seminar bo potekal interaktivno, na praktičnih, tudi vaših, primerih.Cena:
280 EUR + DDV*

Trajanje:  9.00 - 15.00
Modeli in napovedovanje: različne regresijske analize

Želja po vpogledu v prihodnost je v ljudeh globoko vkoreninjena že od (pra)starih časov. Sčasoma so se poleg neznanstvenih metod, razvile tudi znanstvene metode napovedovanja prihodnjih dogodkov. Napovedni modeli v statistiki tako obsegajo preprostejše analitične pristope kot je enostavna linerana regresija do večkratnih, tudi nelinearnih, regresijskih modelov, modelov, kjer imamo kategorialno ali ordinalno odvisno spremenljivko (ordinalna in logistična regresija) ter vse do komplesnejših regresijskih modelov povzetih s strukturnimi modeli. Na seminarju bomo na konkretnih ilustrativnih primerih prikazali in izvedli nekatere enostavnejše, pa tudi kompleksnejše oblike regresijskih analiz.  Cena:
280 EUR + DDV*

Trajanje: 9.00 - 15.00
Testiranje razlik med skupinami: t-test, ANOVA, ANCOVA in njihove neparametrične različice
Testiranje razlik med skupinami je ena od najpogosteje uporabljenih metod za primerjavo segmentov in dokazovanje hipotez: ali so skupine med sabo dovolj različne, da so tudi statistično pomembne? Metode za ugotavljanje razlik med skupinami so raznolike, njihova uporaba pa je veljavna in zanesljiva, če dobro poznamo podatke, ki jih imamo na voljo. Na seminarju bomo na praktičnih primerih analizirali podatke z različnimi pristopi, in sicer za normalno in nenormalno porazdeljene podatke, za manjše in večje vzorce – kakovost rezultatov ni odvisna le od pravilne izbire metod temveč tudi od tega ali v izhodišču dovolj dobro poznamo svoje podatke.


Cena:
280 EUR + DDV*

Trajanje: 9.00 - 15.00

*V kolikor je v okviru fakultete prijavljenih 8 slušateljev, se seminar lahko izvaja na fakulteti pri čemer so udeleženci upravičeni do 15 %  popusta.

Interes nam prosim sporočite na naš elektronski naslov. Prijava ni obvezujoča dokler ne pošljete naročilnice.Splošni pogoji izvedbe seminarjev:

Seminar se izvaja v kolikor so vsaj štirje prijavljeni slušatelji.
V primeru večjega interesa so razpisani dodatni termini.
Lokacija izvajanja izobraževanja bo sporočena naknadno.
Vsebino, datume in lokacijo lahko prilagodimo vašim željam. Sporočite nam interes na  info@mi-ro.net.

Mi-ro advanced analytics, info@mi-ro.net, Skupina FABRIKA d.o.o., ro sigma s.p.