Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: A-C

Angleško Slovensko
a posteriori distributionposteriorna porazdelitev
a posteriori probability definitionaposteriorna opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti
a priori distributionapriorna porazdelitev
a priori probabilityapriorna verjetnost
a posteriori distributionposteriorna porazdelitev
a posteriori probability definitionaposteriorna opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti
a priori distributionapriorna porazdelitev
a priori probabilityapriorna verjetnost
a priori probability definitionapriorna opredelitev verjetnosti, klasična opredelitev verjetnosti
absolute deviationabsolutni odklon
absolute differenceabsolutna razlika
absolute errorabsolutna napaka
acceptable quality levelsprejemljiva raven kakovosti
acceptance boundarymeja sprejema
acceptance linečrta sprejema
acceptance numberštevilo sprejema
acceptance regionobmočje sprejema
acceptance samplingvzorčenje pri sprejemu
acceptance sampling by attributesopisno vzorčenje pri sprejemu
acceptance sampling by variablesštevilsko vzorčenje pri sprejemu
accessibility samplingizbira najlaže dosegljivih enot
accuracytočnost
accuracy of estimatetočnost ocene
accuracy of forecasttočnost napovedi
additive model of a time seriesaditivni model časovne vrste
admissible decision functiondopustna funkcija odločanja
admissible hypothesisdopustna domneva
admissible testdopustni test, dopustni preizkus
agglomerative cluster methodzdruževanje v skupine
aggregateagregat
aggregative indexagregatni indeks
allocation of a samplerazmestitev vzorca
allowable defectsdopustno število neustreznih enot
alternative hypothesisalternativna domneva
amplitudeamplituda
amplitude ratiorazmerje amplitud
analysis of covarianceanaliza kovariance
analysis of varianceanaliza variance
analytic regressionanalitična regresija
analytic trendanalitični trend
AOQpovprečna izhodna kakovost
AOQLnajslabša povprečna izhodna kakovost
approximationaproksimiranje, približek, približna vrednost
approximation errornapaka zaradi aproksimacije
AQLsprejemljiva raven kakovosti
area samplingvzorčenje površin
ARIMA modelARIMA-model
ARIMA processARIMA-proces
arithmetic meanaritmetična sredina
ARMA modelARMA-model
ARMA processARMA-proces
arrayranžirna vrsta
associationasociacija
asymmetrical distributionasimetrična porazdelitev
asymmetryasimetrija
attention limitopozorilna meja
attributeatributivna spremenljivka, opisna spremenljivka
autocorrelationavtokorelacija
autocorrelation coefficientkoeficient avtokorelacije
autocorrelation plotavtokorelogram
autocorrelogramavtokorelogram
autoregressionavtoregresija
autoregressive integrated moving average modelARIMA-model
autoregressive integrated moving average processARIMA-proces
autoregressive modelavtoregresijski model
autoregressive moving average modelARMA-model
autoregressive moving average processARMA-proces
autoregressive processavtoregresijski proces
averagepovprečje, povprečna vrednost, sredina
average deviationpovprečni absolutni odklon
average differencepovprečna razlika
average losspričakovana izguba, tveganje (3)
average of relativespovprečni indeks
average outgoing quality levelpovprečna izhodna kakovost
average outgoing quality limitnajslabša povprečna izhodna kakovost
average quality protectionzaščita povprečne kakovosti
balanced sampleuravnoteženi vzorec
band chartprikaz s trakovi
bar chartprikaz s stolpci
Bartlett's testBartlettov test, Bartlettov preizkus
baseosnova indeksa
base periodbazično obdobje
Bayes' decision ruleBayesovo pravilo odločanja
Bayes' estimationBayesovo ocenjevanje
Bayes' factorBayesov faktor
Bayes' postulateBayesov privzetek
Bayes' riskBayesovo tveganje
Bayes' solutionBayesova rešitev
Bayes' theoremBayesov izrek
Bayesian analysisBayesova analiza
Bayesian approachBayesov pristop
Bayesian estimateBayesova ocena
Bayesian estimatorBayesova cenilka
Bayesian inferenceBayesovo sklepanje
Bayesian statisticsBayesova statistika
Bernoulli distributionBernoullijeva porazdelitev
biaspristranskost
biased estimatorpristranska cenilka
biased samplepristranski vzorec
biased selectionpristranska izbira
biased testpristranski test, pristranski preizkus
bimodal distributionbimodalna porazdelitev
binary variablebinarna spremenljivka, dihotomna spremenljivka, dvojiška spremenljivka
binomial distributionbinomska porazdelitev
biometricsbiometrija
biometrybiometrija
biostatisticsbiostatistika
bipolar factorbipolarni faktor
birth ratestopnja rodnosti
biserial correlationbiserialna korelacija
bivariate frequency distributiondvorazsežna frekvenčna porazdelitev, bivariatna frekvenčna porazdelitev
blockblok
block diagramprikaz s pravokotniki
bootstrap *zankanje
box-and-whisker plotgrafikon kvantilov
Box-Jenkins methodBox-Jenkinsova metoda
Box's testBoxov test, Boxov preizkus
Brown's methodBrownova metoda
Brunsman's chartBrunsmanov grafikon
Canberra metricrazdalja Canberra
canonical correlationkanonična korelacija
canonical correlation analysiskanonična korelacijska analiza
canonical correlation coefficientkoeficient kanonične korelacije
canonical variatekanonična spremenljivka
Carli's indexCarlijev indeks
cartogramkartogram
case-control studyštudija s kontrolno skupino
categorical characterkategorialna spremenljivka
categorykategorija
causal relationvzročnost
cause variablevzročna spremenljivka
cellcelica tabele
cell of a tablecelica tabele
censored sampleokrnjeni vzorec
censoring *krnjenje
censuspopis
centilecentil
central limit theoremcentralni limitni izrek
central linecentralna črta, osrednja črta
central momentcentralni moment
central tendencycentralna tendenca
centroid methodcentroidna metoda
certain eventgotov dogodek
chain indexverižni indeks
chance variationslučajna variabilnost
chartgrafikon
chi-squared distributionhi-kvadrat porazdelitev
chi-squared testhi-kvadrat preizkus, hi-kvadrat test
circular chartstrukturni krog
classrazred
class intervalinterval razreda
class limitmeja razreda
class marksredina razreda
class widthširina razreda
classificationklasifikacija, klasificiranje, razvrstitev, razvrščanje v skupine, uvrščanje v skupine, taksonomija
clusterskupinica
cluster methodmetoda razvrščanja v skupine
cluster samplingvzorčenje v skupinicah
Cochran's criterionCochranov kriterij, Cochranov Q-preizkus, Cochranov Q-test
Cochran's Q-testCochranov Q- test, Cochranov kriterij, Cochranov Q-preizkus
Cochran's ruleCochranovo pravilo
Cochran's testCochranov test, Cochranov preizkus
coefficientkoeficient
coefficient of alienationkoeficient nepovezanosti, koeficient alienacije
coefficient of association (by Yule)Yulov koeficient asociacije
coefficient of biserial correlationkoeficient biserialne korelacije
coefficient of colligationkoeficient koligacije
coefficient of concordancekoeficient skladnosti rangov
coefficient of correlationkoeficient korelacije, Pearsonov koeficient korelacije
coefficient of determinationdeterminacijski koeficient, koeficient determinacije
coefficient of kurtosiskoeficient sploščenosti
coefficient of multiple correlationkoeficient multiple korelacije
coefficient of multiple partial correlationkoeficient parcialne korelacije
coefficient of non-determinationkoeficient nepojasnjenosti
coefficient of part correlationkoeficient partkorelacije
coefficient of skewnesskoeficient asimetrije
coefficient of variationkoeficient variacije
common factorskupni faktor
common factor theoryteorija skupnih faktorjev
communalitykomunaliteta
complete blockpopolni blok
complete enumerationpopolno opazovanje
complete linkage methodmaksimalna metoda
completely randomised designčisto slučajna zasnova poskusa
complex tablevečrazsežna tabela
composite hypothesissestavljena domneva
composite index-numberskupinski indeks
composite tablesestavljena tabela
computer-aided interviewingračunalniško anketiranje
computer-aided random selectionračunalniška izbira
computer-aided surveyračunalniško anketiranje
computer-assisted interviewingračunalniško anketiranje
computer-assisted surveyračunalniško anketiranje
computer graphračunalniški grafikon
computer simulationračunalniška simulacija
concentrationkoncentracija
confidence intervalinterval zaupanja
confidence levelraven zaupanja, stopnja zaupanja
confidence limitmeja zaupanja
confidence regionobmočje zaupanja
confirmatory data analysiskonfirmativna analiza podatkov, potrjevalna analiza podatkov
consistent estimatordosledna cenilka
consumer's risktveganje kupca, tveganje porabnika
contingencykontingenca
contingency tablekontingenčna tabela
continuous distributionzvezna porazdelitev
continuous variablezvezna spremenljivka
contrastkontrast
control limitkontrolna meja
convenience selection (sampling)izbira najlaže dosegljivih enot
correlationkorelacija
correlation analysiskorelacijska analiza
correlation determinantkorelacijska determinanta
correlation indexindeks korelacije
correlation matrixkorelacijska matrika
correlation modelkorelacijski model
correlation ratiokorelacijsko razmerje
correlation tablekorelacijska tabela
correlogramkorelogram
correspondence analysiskorespondenčna analiza
cost functionfunkcija stroškov
cost of experimentstroški poskusa
cost-optimal designzasnova pri optimalnih stroških
covariancekovarianca
covariance analysisanaliza kovariance
covariance matrixmatrika kovarianc
covariationkovariabilnost
Cramer-von Mises testCramer-von Misesov test, Cramer-von Misesov preizkus
critical defectkritična napaka
critical errorkritična napaka
critical regionkritično območje, območje zavrnitve
critical valuekritična vrednost, meja zavrnitve
cross sectional datapresečni podatki, istočasni podatki
cross sectional studypresečna študija, transverzalna študija
cross-weight index numberindeks s križnimi utežmi, indeks s križno ponderacijo
crude ratesplošna stopnja
cubic trendkubični trend
cumulative errorkumulativna napaka
cumulative frequencykumulativa frekvenc
curtailed samplingskrajšano vzorčenje
curve of concentrationkrivulja koncentracije
curvilinear trendnelinearni trend
cyclecikel
cyclical fluctuationciklično nihanje
cyclical indexciklični indeks
cyclical oscillationciklično nihanje
cyclical variationciklično nihanje

Domov D - J