Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: D-J

Angleško Slovensko
data analysisanaliza podatkov
datumpodatek
death ratestopnja umrljivosti
deciledecil
decisionodločitev
decision functionpravilo odločanja, funkcija odločanja
decision problemproblem odločanja
decision regionobmočje odločanja
decision rulepravilo odločanja, funkcija odločanja
decision spaceprostor odločitev
decision tabletabela odločanja
decision theoryteorija odločanja
decision treedrevo odločanja
decomposition of a time seriesrazčlenitev časovne vrste
defectdefekt
defective unitenota z napako
degrees of freedomprostostne stopnje, stopinje prostosti
dendrogramdrevo združevanja
dependenceodvisnost
dependent samplesodvisni vzorci
dependent variableodvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka
descriptive statisticsopisna statistika
design of experimentzasnova poskusa
determination coefficient of part correlationdeterminacijski koeficient partkorelacije
design of experimentsnačrtovanje poskusov
deviateodklon
diagramdiagram
dichotomous variablebinarna spremenljivka, dvojiška spremenljivka, dihotomna spremenljivka
dichotomydihotomija
differencerazlika
digital filterdigitalni filter
direct correlationpozitivna korelacija
discontinuous distributionnezvezna porazdelitev
discontinuous variablenezvezna spremenljivka
discrete distributiondiskretna porazdelitev
discrete variablediskretna spremenljivka
discriminant analysisdiskriminantna analiza
discriminant functiondiskriminantna funkcija, diskriminantna spremenljivka
discrimination errordiskriminantna napaka
discriminatordiskriminator
discriminatory analysisdiskriminantna analiza
discriminatory powerdiskriminacijska moč
dispersion (1)disperzija (1), varianca
dissimilarity measuremera različnosti
distancerazdalja
distance matrixmatrika razdalj
distributionporazdelitev
distribution functionporazdelitvena funkcija
Divisia-Roy indexDivisia-Royev indeks
Divisia's indexDivisiajev indeks
divisive cluster methodmetoda cepitve
divisive clusteringcepitev
Dixon's testDixonov preizkus, Dixonov test
dot plot *točkovni diagram
double dichotomydvojna dihotomija
double entry tabledvorazsežna tabela
double inspectiondvojni nadzor
double logarithmic chart dvojni logaritemski grafikon
double samplingdvojno vzorčenje
double structuredvorazsežna struktura
dummy variable *umetna spremenljivka, slepa spremenljivka
Duncan's testDuncanov preizkus, Duncanov test
Dunnett's testDunnettov test, Dunnettov preizkus
Durbin-Watson statisticDurbin- Watsonova statistika
Durbin-Watson testDurbin-Watsonov test, Durbin-Watsonov preizkus
econometricsekonometrija
effect variableposledična spremenljivka, odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivka
efficiencyučinkovitost
efficient estimatoručinkovita cenilka
eigenvaluelastna vrednost
elementary errorelementarna napaka
elementary unitelementarna enota, enostavna enota
empirical Bayesian approachempirični Bayesov pristop
empirical distributionopazovana porazdelitev, empirična porazdelitev
empirical frequencyempirična frekvenca, opazovana frekvenca
endogenous variableendogena spremenljivka
enumeratorpopisovalec
errornapaka
error due to incomplete framenapaka zaradi nepopolnega seznama enot
error in contentvsebinska napaka
error in equationsnapaka v enačbah
error in questionnaire designnapaka v vprašalniku
error in surveynapaka pri opazovanju
error in variablesnapaka v spremenljivkah
error of estimatenapaka ocene
error of estimationnapaka v ocenjevanju
error of first kindnapaka l. vrste
error of groupingrazvrstitvena napaka
error of measurementnapaka merjenja
error of observationnapaka pri opazovanju enot
error of second kindnapaka 2. vrste
error probabilitystopnja tveganja
error sum of squaresvsota kvadratov napake, vsota kvadratov ostanka
error variancevarianca napake, varianca ostanka, nepojasnjena varianca
estimateocena
estimating equationenačba ocenjevanja
estimationocenjevanje
estimatorcenilka
Euclidean distanceevklidska razdalja
eventdogodek
excesseksces
exogenous variableeksogena spremenljivka
expectationpričakovana vrednost, matematično upanje
expected losspričakovana izguba, tveganje (3)
expected valuepričakovana vrednost, matematično upanje
experimentposkus (2)
experimental designzasnova poskusa
experimental erroreksperimentalna napaka, poskusna napaka,
experimental unitposkusna enota
explained variancepojasnjena varianca
explanatory variablepojasnjevalna spremenljivka, neodvisna spremenljivka
exploratory data analysisodkrivalna analiza podatkov, eksplorativna analiza podatkov
exploratory graphodkrivalni grafikon, eksplorativni grafikon
exponential curveeksponentna krivulja
exponential distributioneksponentna porazdelitev
exponential regressioneksponentna regresija
exponential smoothingeksponentno glajenje
exponential trendeksponentni trend
extremal quotientrazmerje ekstremnih vrednosti
extreme meanekstremna sredina
extreme valueekstremna vrednost
F-distributionF-porazdelitev, porazdelitev razmerja varianc
F-testF-test, F-preizkus
face plotprikaz z obrazi
face-to-face interviewingosebno anketiranje
factor (1)faktor (1), dejavnik
factor (2)faktor (2)
factor analysisfaktorska analiza
factor loadingfaktorska utež
factor matrixfaktorska matrika
factor modelfaktorski model
factor patternfaktorska konfiguracija
factor rotationfaktorska rotacija
factor scorefaktorska vrednost
factor structurefaktorska struktura
factorial experimentposkus z več dejavniki, faktorski poskus
filterfilter
final decisionkončna odločitev
finite multiplierpopravni faktor za končnost
finite populationkončna populacija
finite population correctionpopravni faktor za končnost
Fisher-Yates testFisher-Yatesov test, Fisher-Yatesov preizkus
Fisher's coefficient of kurtosisFisherjev koeficient sploščenosti
Fisher's coefficient of skewnessFisherjev koeficient asimetrije
Fisher's exact probabilty testFisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnosti
Fisher's test for independenceFisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnosti
Fisher's transformation (of correlation coefficient)Fisherjeva transformacija, z-transformacija
fixed base indexindeks s stalno osnovo
fixed samplefiksni vzorec
forecastnapoved
forecast errornapaka v napovedi
forecastingnapovedovanje
fractilekvantil
fractiondelež
fraction defectivedelež enot z napako
frailty *krhkost
frameokvir
freehand methodprostoročna metoda
frequencypogostost, frekvenca
frequency densitygostota frekvence
frequency distributionfrekvenčna porazdelitev
frequency polygonfrekvenčni poligon
frequency tablefrekvenčna tabela
Friedman-Kendall testFriedman- Kendallov test, Friedman-Kendallov preizkus
Friedman's testFriedmanov test, Friedmanov preizkus
functional relationship funkcijska odvisnost
Gantt progress chartGanttov grafikon
Gauss distributionGaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitev
general factorsplošni faktor
general linear regression modelsplošni linearni regresijski model, multipli linearni regresijski model
generalised linear regression modelposplošeni linearni regresijski model
geometric meangeometrijska sredina
Gini's coefficient of concentrationGinijev koeficient koncentracije
glyphglif
Gompertz functionGompertzeva funkcija
goodness of fit *prileganje
Graeco-Latin squaregrško-latinski kvadrat
graph used in the analysisanalitični grafikon
groupskupina
group comparisonprimerjanje skupin
group factorskupinski faktor
grouped datagrupirani podatki, razvrščeni podatki
growth coefficientkoeficient rasti, koeficient dinamike
growth curvekrivulja rasti
growth functionfunkcija rasti
growth modelmodel rasti
growth processproces rasti
growth ratestopnja rasti, koeficient dinamike, koeficient rasti
haphazard selectionizbira na slepo
harmonic meanharmonična sredina
Harrison's methodHarrisonova metoda
Hartley's testHartleyev test, Hartleyev preizkus
hazard *ogroženost
hazard ratio *razmerje ogroženosti
heterogeneityraznovrstnost, heterogenost
heteroscedasticityheteroskedastičnost
hierarchical classificationhierahična razvrstitev, drevesna razvrstitev
hierarchical cluster methodmetoda združevanja
Hirschman's coefficient of concentrationHirschmanov koeficient koncentracije
histogramhistogram
Holt's methodHoltova metoda
homogeneityhomogenost, enovitost
homoscedasticityhomoskedastičnost
honestly significant difference testTukeyev test, Tukeyev preizkus
Hotelling's THotellingova porazdelitev, T-porazdelitev
Hotelling's testHotellingov test, Hotellingov preizkus, T -preizkus, T-test
HSD-testTukeyev preizkus, Tukeyev test
hypergeometric distributionhipergeometrijska porazdelitev
hypothesisdomneva
hypothesis of equidistributiondomneva o enakomerni porazdelitvi
hypothesis of independencedomneva o neodvisnosti
hypothesis testingpreizkušanje domnev
hypothetical populationhipotetična populacija, umišljena populacija
ideal index numberidealni Fisherjev indeks
illusory associationnavidezna asociacija
illusory correlationnavidezna korelacija
impossible eventnemogoč dogodek
incomplete blocknepopolni blok
incomplete block designzasnova nepopolnih blokov
incomplete censusdelno opazovanje
incomplete latin squarenepopolni latinski kvadrat
independenceneodvisnost
independent samplesneodvisni vzorci
independent variableneodvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivka
indexindeks
index-numberindeks
index-number with moving baseindeks s premično osnovo
index of concentrationindeks koncentracije
index-seriesindeksna vrsta
indicatorkazalec
indifference regionobmočje indiferentnosti
indifference zoneobmočje indiferentnosti
individual dataposamezni podatki, negrupirani podatki
inferential statisticssklepna statistika
inquiryanketa
inspection by attributeskvalitativni nadzor
inspection by variableskvantitativni nadzor
interactioninterakcija
interclass correlationinterklasna korelacija
intercorrelationinterkorelacija
interdecile rangedecilni razmik, decilni razpon
interquartile rangekvartilni razmik, kvartilni razpon
intervalinterval
interval estimateintervalna ocena
interval estimationintervalno ocenjevanje
interval scalerazmična lestvica, intervalna lestvica
interval variableintervalna spremenljivka, razmična spremenljivka
interviewerizpraševalec, anketar
interviewer biaspristranskost izpraševalca
interviewinganketiranje
intraclass correlationintraklasna korelacija
intraclass correlation coefficientkoeficient intraklasne korelacije
inverse correlationnegativna korelacija
inverse probabilityinverzna verjetnost
inverse samplinginverzno vzorčenje
irregular variationneregularni vpliv
jackknife methodmetoda jackknife, metoda pipca
judgment selectionizbira tipičnih enot

A - C             K - O
Domov