Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: A-Č

Slovensko Angleško
absolutna napakaabsolute error
absolutna razlikaabsolute difference
absolutni odklonabsolute deviation
aditivni model časovne vrsteadditive model of a time series
agregataggregate
agregatni indeksaggregative index
alternativna domnevaalternative hypothesis
amplitudaamplitude
analitična regresijaanalytic regression
analitični grafikongraph used in the analysis
analitični trendanalytic trend
analiza časovnih vrsttime series analysis
analiza kovarianceanalysis of covariance
analiza kovariancecovariance analysis
analiza ostankovresidual analysis
analiza podatkovdata analysis
analiza varianceanalysis of variance
analiza variancevariance analysis
analiza variance z rangirank analysis of variance
anketainquiry
anketa v raziskavi trgasurvey in marketing research
anketa, anketiranje, opazovanjesurvey
anketiranjeinterviewing
aposteriorna opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnostia posteriori probability definition
aposteriorna opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnostistatistical probability definition
apriorna opredelitev verjetnosti, klasična opredelitev verjetnostia priori probability definition
apriorna porazdeliteva priori distribution
apriorna verjetnosta priori probability
apriorna verjetnostprior probability
aproksimiranje, približek, približna vrednostapproximation
ARIMA-modelARIMA model
ARIMA-modelautoregressive integrated moving average model
ARIMA-procesARIMA process
ARIMA-procesautoregressive integrated moving average process
aritmetična sredinaarithmetic mean
ARMA-modelARMA model
ARMA-modelautoregressive moving average model
ARMA-procesARMA process
ARMA-procesautoregressive moving average process
asimetrična porazdelitevasymmetrical distribution
asimetrijaasymmetry
asimetrijaskewness
asociacijaassociation
atributivna spremenljivka, opisna spremenljivkaattribute
avtokorelacijaautocorrelation
avtokorelogramautocorrelation plot
avtokorelogramautocorrelogram
avtoregresijaautoregression
avtoregresijski modelautoregressive model
avtoregresijski procesautoregressive process
Bartlettov test, Bartlettov preizkusBartlett's test
Bayesov faktorBayes' factor
Bayesov izrekBayes' theorem
Bayesov pristopBayesian approach
Bayesov privzetekBayes' postulate
Bayesova analizaBayesian analysis
Bayesova cenilkaBayesian estimator
Bayesova ocenaBayesian estimate
Bayesova rešitevBayes' solution
Bayesova statistikaBayesian statistics
Bayesovo ocenjevanjeBayes' estimation
Bayesovo pravilo odločanjaBayes' decision rule
Bayesovo sklepanjeBayesian inference
Bayesovo tveganjeBayes' risk
bazično obdobjebase period
beli šumWhite noise
Bernoullijeva porazdelitevBernoulli distribution
bimodalna porazdelitevbimodal distribution
binarna spremenljivka, dihotomna spremenljivka, dvojiška spremenljivkabinary variable
binarna spremenljivka, dvojiška spremenljivka, dihotomna spremenljivkadichotomous variable
binomska porazdelitevbinomial distribution
biometrijabiometrics
biometrijabiometry
biostatistikabiostatistics
bipolarni faktorbipolar factor
biserialna korelacijabiserial correlation
blokblock
Box-Jenkinsova metodaBox-Jenkins method
Boxov test, Boxov preizkusBox's test
Brownova metodaBrown's method
Brunsmanov grafikonBrunsman's chart
Carlijev indeksCarli's index
celica tabelecell
celica tabelecell of a table
celotna napakaroot mean square error
celotna sredinaoverall mean
cenilkaestimator
cenilka največjega verjetjamaximum likelihood estimator
centilcentile
centralna črta, osrednja črtacentral line
centralna tendencacentral tendency
centralni limitni izrekcentral limit theorem
centralni momentcentral moment
centroidna metodacentroid method
cepitevdivisive clustering
cikelcycle
ciklični indekscyclical index
ciklično nihanjecyclical fluctuation
ciklično nihanjecyclical oscillation
ciklično nihanjecyclical variation
ciljna populacijatarget population
Cochranov kriterij, Cochranov Q-preizkus, Cochranov Q-testCochran's criterion
Cochranov Q- test, Cochranov kriterij, Cochranov Q-preizkusCochran's Q-test
Cochranov test, Cochranov preizkusCochran's test
Cochranovo praviloCochran's rule
Cramer-von Misesov test, Cramer-von Misesov preizkusCramer-von Mises test
časovna vrstatime series
časovni indekstime-index
časovni indekstime-series index
časovni intervaltime interval
časovni razmiklength of time interval
časovno vzorčenjeworking sampling
čisto slučajna zasnova poskusacompletely randomised design
črta sprejemaacceptance line
črta zavrnitverejection line

Domov D - J