Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: D-J

Slovensko Angleško
decildecile
decilni razmik, decilni razponinterdecile range
defektdefect
deležfraction
deležproportion
delež enot z napakofraction defective
delež neodgovorovnon-response rate
delež neustreznih enot v serijilot fraction defective
delno opazovanjeincomplete census
determinacijski koeficient partkorelacijedetermination coefficient of part correlation
determinacijski koeficient, koeficient determinacijecoefficient of determination
diagramdiagram
diagram razmerij momentovmoment-ratio diagram
diagram z znakidot diagram
digitalni filterdigital filter
dihotomijadichotomy
diskretna porazdelitevdiscrete distribution
diskretna spremenljivkadiscrete variable
diskriminacijska močdiscriminatory power
diskriminantna analizadiscriminant analysis
diskriminantna analizadiscriminatory analysis
diskriminantna funkcija, diskriminantna spremenljivkadiscriminant function
diskriminantna napakadiscrimination error
diskriminatordiscriminator
disperzija (1), variancadispersion (1)
Divisiajev indeksDivisia's index
Divisia-Royev indeksDivisia-Roy index
Dixonov preizkus, Dixonov testDixon's test
dogodekevent
dolžina intervalalength of an interval
domnevahypothesis
domneva o enakomerni porazdelitvihypothesis of equidistribution
domneva o neodvisnostihypothesis of independence
dopolnjeni razsevni diagramlabelled scatter plot
dopustna domnevaadmissible hypothesis
dopustna funkcija odločanjaadmissible decision function
dopustna raven kakovostilot tolerance percent defective
dopustni test, dopustni preizkusadmissible test
dopustno število neustreznih enotallowable defects
dosledna cenilkaconsistent estimator
drevo odločanjadecision tree
drevo združevanjadendrogram
drseča sredinamoving average
drseča vsotamoving total
drseče utežimoving weights
Duncanov preizkus, Duncanov testDuncan's test
Dunnettov test, Dunnettov preizkusDunnett's test
Durbin- Watsonova statistikaDurbin-Watson statistic
Durbin-Watsonov test, Durbin-Watsonov preizkusDurbin-Watson test
dvofazno vzorčenje, vzorčenje v dveh fazahtwo-phase sampling
dvojicapair
dvojna dihotomijadouble dichotomy
dvojni logaritemski grafikondouble logarithmic chart
dvojni nadzordouble inspection
dvojno vzorčenjedouble sampling
dvorazsežna frekvenčna porazdelitev, bivariatna frekvenčna porazdelitevbivariate frequency distribution
dvorazsežna strukturadouble structure
dvorazsežna tabeladouble entry table
dvorazsežna tabelatwo-way table
dvostopenjski vzorec, vzorec v dveh stopnjahtwo-stage sample
dvostopenjsko vzorčenje, vzorčenje v dveh stopnjahtwo-stage sampling
dvostranski test, dvostranski preizkustwo sided test
ekonometrijaeconometrics
ekscesexcess
eksogena spremenljivkaexogenous variable
eksperimentalna napaka, poskusna napaka,experimental error
eksponentna krivuljaexponential curve
eksponentna porazdelitevexponential distribution
eksponentna regresijaexponential regression
eksponentni trendexponential trend
eksponentno glajenjeexponential smoothing
ekstremna sredinaextreme mean
ekstremna vrednostextreme value
elementarna enota, enostavna enotaelementary unit
elementarna napakaelementary error
empirična frekvenca, opazovana frekvencaempirical frequency
empirični Bayesov pristopempirical Bayesian approach
enačba ocenjevanjaestimating equation
enakomerna porazdelitevuniform distribution
enakomerno boljša funkcija odločanjauniformly better decision function
enakomerno najmočnejši preizkus, enakomerno najmočnejši testuniformly most powerful test
enakomerno najmočnejši test, enakomerno najmočnejši preizkusUMP test
endogena spremenljivkaendogenous variable
enojni vzorčni načrtsingle sampling plan
enojno vzorčenjesingle sampling
enoličnost razvrščanjauniqueness of classification
enorazsežna tabelasimple table
enostavna regresijasimple regression
enostavna strukturasimple structure
enostavni indekssimple index number
enostavni indeksunivariate index
enostavni indeks ceneprice relative
enostavni indeks količinequantity relative
enostavni linearni regresijski modelsimple linear regression model
enostavni slučajni vzorecsimple random sample
enostavno slučajno vzorčenjesimple random sampling
enostranski test, enostranski preizkusone sided test
enotaunit
enota s kritično napakounit with critical defect
enota vzorčenjasampling unit
enota z manjšo napakounit with minor defect
enota z napakodefective unit
enota z večjo napakounit with major defect
evklidska razdaljaEuclidean distance
faktor (1), dejavnikfactor (1)
faktor (2)factor (2)
faktor tolerancetolerance factor
faktorska analizafactor analysis
faktorska konfiguracijafactor pattern
faktorska matrikafactor matrix
faktorska rotacijafactor rotation
faktorska strukturafactor structure
faktorska utežfactor loading
faktorska vrednostfactor score
faktorski modelfactor model
Fi-koeficientPhi-coefficient
fiksni vzorecfixed sample
filterfilter
Fisherjev koeficient asimetrijeFisher's coefficient of skewness
Fisherjev koeficient sploščenostiFisher's coefficient of kurtosis
Fisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnostiFisher's exact probabilty test
Fisherjev natančni test neodvisnosti, Fisherjev natančni preizkus neodvisnostiFisher's test for independence
Fisherjeva transformacija, z-transformacijaFisher's transformation (of correlation coefficient)
Fisher-Yatesov test, Fisher-Yatesov preizkusFisher-Yates test
F-porazdelitev, porazdelitev razmerja variancF-distribution
frekvenčna porazdelitevfrequency distribution
frekvenčna tabelafrequency table
frekvenčni poligonfrequency polygon
Friedman- Kendallov test, Friedman-Kendallov preizkusFriedman-Kendall test
Friedmanov test, Friedmanov preizkusFriedman's test
F-test, F-preizkusF-test
funkcija izgubeloss function
funkcija moči preizkusapower function
funkcija operativne karakteristikeoperating characteristic function
funkcija rastigrowth function
funkcija stroškovcost function
funkcija tveganjarisk function
funkcija verjetjalikelihood function
funkcijska odvisnostfunctional relationship
Ganttov grafikonGantt progress chart
Gaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitevGauss distribution
Gaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitevnormal distribution
geometrijska sredinageometric mean
Ginijev koeficient koncentracijeGini's coefficient of concentration
glajenjesmoothing
glavna komponentaprincipal component
glavni faktorprincipal factor
glavni učinekmain effect
glifglyph
Gompertzeva funkcijaGompertz function
gostota frekvencefrequency density
gostota relativne frekvencerelative frequency density
gotov dogodekcertain event
grafikonchart
grafikon kvantilovbox-and-whisker plot
grško-latinski kvadratGraeco-Latin square
grupirani podatki, razvrščeni podatkigrouped data
harmonična sredinaharmonic mean
Harrisonova metodaHarrison's method
Hartleyev test, Hartleyev preizkusHartley's test
heteroskedastičnostheteroscedasticity
hierahična razvrstitev, drevesna razvrstitevhierarchical classification
hierahična razvrstitev, drevesna razvrstitevnested classification
hierarhična zasnova, gnezdasta zasnovanested design
hi-kvadrat porazdelitevchi-squared distribution
hi-kvadrat preizkus, hi-kvadrat testchi-squared test
hipergeometrijska porazdelitevhypergeometric distribution
hipotetična populacija, umišljena populacijahypothetical population
Hirschmanov koeficient koncentracijeHirschman's coefficient of concentration
histogramhistogram
histogram s številkamistem and leaf diagram
histogram s številkamistem-and-leaf plot
Holtova metodaHolt's method
homogenost, enovitosthomogeneity
homoskedastičnosthomoscedasticity
Hotellingov preizkus, T- preizkus, T-test, Hotellingov testT-test
Hotellingov test, Hotellingov preizkus, T -preizkus, T-testHotelling's test
Hotellingova porazdelitev, T-porazdelitevHotelling's T
idealni Fisherjev indeksideal index number
imenskost, nominalnostnominal level measurement
imenskost, nominalnostnominal measurement scale
indeksindex
indeksindex-number
indeks cenprice index
indeks količinquantum index
indeks koncentracijeindex of concentration
indeks korelacijecorrelation index
indeks s križnimi utežmi, indeks s križno ponderacijocross-weight index number
indeks s premično osnovoindex-number with moving base
indeks s stalno osnovofixed base index
indeks življenjskih stroškovprice compensation index
indeksna vrstaindex-series
indiferentna točka, točka kontrolepoint of indifference
interakcijainteraction
interklasna korelacijainterclass correlation
interkorelacijaintercorrelation
intervalinterval
interval razredaclass interval
interval tolerancetolerance interval
interval zaupanjaconfidence interval
intervalna ocenainterval estimate
intervalna spremenljivka, razmična spremenljivkainterval variable
intervalno ocenjevanjeinterval estimation
intraklasna korelacijaintraclass correlation
inverzna verjetnostinverse probability
inverzno vzorčenjeinverse sampling
istočasni podatkicross sectional data
izbira na slepohaphazard selection
izbira najlaže dosegljivih enotaccessibility sampling
izbira najlaže dosegljivih enotconvenience selection (sampling)
izbira s tablicami slučajnih števkselection with random number tables
izbira tipičnih enotjudgment selection
izgubaloss
izhodiščni vzorecmaster sample
izpraševalec, anketarinterviewer

A - Č             K - O
Domov