Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: T-Z

Angleško Slovensko
S-curveS-krivulja
S-shaped distributionS-porazdelitev
samplevzorec
sample pointvzorčna točka
sample sizevelikost vzorca
sample spaceprostor vzorcev
sample surveyvzorčno opazovanje
sample unitvzorčna enota
samplingvzorčenje
sampling distributionporazdelitev vzorčnih ocen
sampling errornapaka vzorčenja
sampling fractionvzorčni delež
sampling inspectionvzorčni nadzor
sampling intervalstopinja izbire, interval izbire
sampling on successive occasionsponavljajoče se vzorčenje
sampling unitenota vzorčenja
sampling variancevarianca vzorčnih ocen
sampling with replacementvzorčenje s ponavljanjem
sampling without replacementvzorčenje brez ponavljanja
scalelestvica
scalinglestvičenje
scatter diagramrazsevni diagram
scatter plotrazsevni grafikon
scattergramrazsevni grafikon
Scheffe's testScheffejev preizkus, Scheffejev test
scorezbir; vrednost v točkah
scoringtočkovanje
seasonal indexsezonski indeks
seasonal variationsezonsko nihanje
secondary statisticssekundarna statistika
secondary unitsekundarna enota
secular trendsekularni trend
selection with random number tables izbira s tablicami slučajnih števk
semi-interquartile rangesemikvartilni razpon, kvartilni odklon
Semi-logarithmic chartpollogaritemski grafikon
sequence plotprikaz sekvenc
sequential analysissekvenčna analiza
sequential estimationsekvenčno ocenjevanje
sequential methodsekvenčna metoda
sequential samplingsekvenčno vzorčenje
sequential sampling plansekvenčni vzorčni načrt
sequential schemesekvenčna shema
sequential testsekvenčni test, sekvenčni preizkus
serial correlationserialna korelacija
setmnožica
sextilesekstil
Sheppard's correctionSheppardov popravek
sign testtest z znaki, preizkus z znaki
significanceznačilnost
significance levelstopnja značilnosti
significance pointmeja zavrnitve
similarity measuremera podobnosti
simple hypothesisnesestavljena domneva
simple index numberenostavni indeks
simple linear regression modelenostavni linearni regresijski model
simple meannetehtana sredina, enostavna sredina
simple random sampleenostavni slučajni vzorec
simple random samplingenostavno slučajno vzorčenje
simple regressionenostavna regresija
simple structureenostavna struktura
simple tableenorazsežna tabela
simulationsimulacija
simultaneous stochastic equations modelmodel simultanih stohastičnih enačb
single factor theoryteorija enega faktorja
single linkage methodminimalna metoda
single samplingenojno vzorčenje
single sampling planenojni vzorčni načrt
size of a testvelikost preizkusa
skewnessasimetrija
small samplemali vzorec
smoothingglajenje
snowball samplingverižno vzorčenje
source of variationvir variabilnosti
spatial indexkrajevni indeks
spatial serieskrajevna vrsta
spatial variablekrajevna spremenljivka
Spearman's rank correlation coefficientSpearmanov koeficient korelacije rangov
Spearman's rhoSpearmanov koeficient korelacije rangov
specific factorspecifični faktor
specific ratespecifična stopnja
specification errornapaka v specifikaciji
specificityspecifiteta
spline *zlepek
spline regressionregresija zlepkov
spurious correlationumetna korelacija
stacked chartstrukturni stolpec
standard deviationstandardni odklon
standard errorstandardna napaka
standard error of a correlation coefficientstandardna napaka korelacijskega koeficienta
standard error of a differencestandardna napaka razlike
standard error of a meanstandardna napaka aritmetične sredine
standard error of a regression coefficientstandardna napaka regresijskega koeficienta
standard error of a standard deviationstandardna napaka standardnega odklona
standard error of a sumstandardna napaka vsote vrednosti
standard error of a variancestandardna napaka variance
standard error of estimatestandardna napaka ocene
standardisationstandardizacija
standardised deviatestandardizirani odklon
standardised normal distribution standardizirana normalna porazdelitev
standardised ratestandardizirani kazalec
standardised regression coefficient standardizirani regresijski koeficient
standardised valuestandardizirana vrednost
standardised variatestandardizirana spremenljivka
state (of nature)stanje
stationary processstacionarni proces
stationary time seriesstacionarna časovna vrsta
statisticstatistika2
statistical datastatistični podatki statistika1 (3)
statistical inferencestatistično sklepanje
statistical methodstatistična metoda
statistical modelstatistični model stohastični model
statistical organisationstatistična organizacija, statistika1 (4)
statistical probability definitionaposteriorna opredelitev verjetnosti, stohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti
(statistical) quality controlkontrola kakovosti
(statistical) seriesstatistična vrsta
statisticsstatistika1 (1 in 2)
statistics (3)statistika1 (3), statistični podatki
statistics (4)statistika1 (4), statistična organizacija
stem and leaf diagramhistogram s številkami
stem-and-leaf plothistogram s številkami
stereogramstereogram
stochastic dependencestohastična odvisnost
stochastic modelstohastični model, statistični model
stochastic probability definitionstohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, aposteriorna opredelitev verjetnosti
stochastic processstohastični proces, slučajni proces
straight line relationshiplinearna zveza
stratificationstratifikacija
stratified samplestratificirani vzorec
stratified samplingstratificirano vzorčenje
stratumstratum
stressnapetost
strong law of large numberskrepki zakon velikih števil
structurestruktura, sestava
Student's distributionStudentova porazdelitev, t-porazdelitev
studentised rangestudentizirani razmik
subjective probabilitysubjektivna verjetnost
subpopulationsubpopulacija
sufficiencyzadostnost
sufficient estimatorzadostna cenilka
sumvsota vrednosti
surveyanketa, anketiranje, opazovanje
survey in marketing researchanketa v raziskavi trga
survival *preživetje
symmetrical distributionsimetrična porazdelitev
symmetrysimetrija
systematic designsistematična zasnova
systematic errorsistematična napaka
systematic samplesistematični vzorec
systematic samplingsistematično vzorčenje
systematic variationsistematična variabilnost
T-distributionT-porazdelitev, Hotellingova porazdelitev
t-distributiont-porazdelitev, Studentova porazdelitev
T-testHotellingov preizkus, T-preizkus, T-test, Hotellingov test
t-testt-test, t-preizkus
t-test groupstest skupin, preizkus skupin
t-test pairstest dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parov
tabletabela, preglednica
target populationciljna populacija
taxonomytaksonomija, klasificiranje (1), razvrščanje v skupine
telephone surveytelefonsko anketiranje
ternary plotstrukturni trikotnik
tertiary unitterciarna enota
testtest, preizkus
test for goodness of fittest skladnosti, preizkus skladnosti
test of independencetest neodvisnosti, preizkus neodvisnosti
test statistictestna statistika, preizkusna statistika
testing of hypothesispreizkušanje domnev
tetrachoric correlationtetrakorična korelacija
tetrachoric correlation coefficientkoeficient tetrakorične korelacije
theoretical distributionteoretična porazdelitev
theoretical frequencyteoretična frekvenca
tied rankvezani rang
time-indexčasovni indeks
time intervalčasovni interval
time seriesčasovna vrsta
time series analysisanaliza časovnih vrst
time-series indexčasovni indeks
tolerancetoleranca
tolerance factorfaktor tolerance
tolerance intervalinterval tolerance
tolerance limitsmeji tolerance
tolerance regionobmočje tolerance
totalvsota vrednosti
total correlationtotalna korelacija, celotna korelacija
total inspectionpopolni nadzor
treatmentobravnavanje
trendtrend
trend fittingprilagajanje trenda
trialposkus (1)
trimmed meanmodificirana aritmetična sredina
truncated distributionodrezana porazdelitev
truncated sampleodrezani vzorec
truncated sequential schemeodrezana sekvenčna shema
Tschuprov's coefficient of contingencyTschuprov koeficient kontingence
Tukey's testTukeyev preizkus, Tukeyev test
two-by-two frequency tabletabela 2 x 2
two-phase samplingdvofazno vzorčenje, vzorčenje v dveh fazah
two sided testdvostranski test, dvostranski preizkus
two-stage sampledvostopenjski vzorec, vzorec v dveh stopnjah
two-stage samplingdvostopenjsko vzorčenje, vzorčenje v dveh stopnjah
two-way tabledvorazsežna tabela
U statisticU-statistika
UMP testenakomerno najmočnejši test, enakomerno najmočnejši preizkus
unbiased estimatornepristranska cenilka
unbiased samplenepristranski vzorec
unbiased testnepristranski test, nepristranski preizkus
uncertaintynegotovost
unexplained variancenepojasnjena varianca, varianca napake, varianca ostanka
uniform distributionenakomerna porazdelitev
uniformly better decision functionenakomerno boljša funkcija odločanja
uniformly most powerful testenakomerno najmočnejši preizkus, enakomerno najmočnejši test
unimodal distributionunimodusna porazdelitev, unimodalna porazdelitev
unitenota
uniqueness of classificationenoličnost razvrščanja
unit with critical defectenota s kritično napako
unit with major defectenota z večjo napako
unit with minor defectenota z manjšo napako
univariate indexenostavni indeks
universepopulacija
unstandardised variablenestandardizirana spremenljivka
upper class limitzgornja meja razreda
upper control limitzgornja kontrolna meja
upper warning limitzgornja opozorilna meja
utility theoryteorija koristnosti
validationugotavljanje veljavnosti
validityveljavnost
Valuevrednost spremenljivke
variabilityvariabilnost, razpršenost
variablespremenljivka
variables inspectionkvantitativni nadzor
variancevarianca, disperzija (1)
variance analysisanaliza variance
variance ratio distributionporazdelitev razmerja varianc, F-porazdelitev
variance ratio testtest razmerja varianc, preizkus razmerja varianc
Venn diagramVennov grafikon
volunteer samplingvzorčenje prostovoljcev
Von Neumann's ratiovon Neumannovo razmerje
Wald-Wolfowitz runs testWald-Wolfowitzev test sekvenc, Wald-Wolfowitzev preizkus sekvenc
Ward's methodWardova metoda
warning limitopozorilna meja
weak law of large numbersšibki zakon velikih števil
weathervane plotprikaz z vetrnicami
weightutež
weighted arithmetic meantehtana aritmetična sredina
weighted meantehtana sredina
weighting coefficientutež
White noisebeli šum
Wilcoxon's rank sum testWilcoxonov test vsot rangov, Wilcoxonov preizkus vsot rangov
Wilcoxon's signed rank testWilcoxonov test predznačenih rangov, Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov
Wilcoxon's testWilcoxonov test Wilcoxonov preizkus
Winters' methodWintersova metoda
working samplingčasovno vzorčenje
Yates'correctionYatesov popravek
Youden squareYoudenov kvadrat
Z-chartZ-diagram
z-testz-test, z-preizkus
z-transformationz-transformacija, Fisherjeva transformacija
zero defect productionproizvodnja brez napak

P - R Domov