Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: P-J

Angleško Slovensko
P-valuep-vrednost, vrednost p
Paasche's indexPaaschejev indeks
pairdvojica
paired comparisonprimerjanje dvojic
paired t-testparni t-test, test dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parov
Palgrave's indexPalgravejev indeks
panel datapanelna anketa
panel studiespanelna anketa
parameterparameter
parametric estimationparametrično ocenjevanje
parametric hypothesisparametrična domneva
parametric methodparametrična metoda
parametric testparametrični test, parametrični preizkus
parcial regression coefficientparcialni regresijski koeficient
part correlationpartkorelacija
partial correlationparcialna korelacija
partition popolna razvrstitev
Pearl-Read functionPearl-Readova funkcija, logistična funkcija
Pearson chi squaredPearsonov hi- kvadrat
Pearson coefficient of contingencyPearsonov koeficient kontingence
Pearson coefficient of correlationPearsonov koeficient korelacije, koeficient korelacije
Pearson coefficient of kurtosisPearsonov koeficient sploščenosti
Pearson coefficient of skewnessPearsonov koeficient asimetrije
per-cent defectiveodstotek enot z napako
percentagestrukturni odstotek
periodperioda
permillagestrukturni odtisoček
Phi-coefficientFi-koeficient
pictogrampiktogram, prikaz s figurami
pie diagramstrukturni krog
pilot experimentpilotni poskus
pilot samplepilotni vzorec
pilot surveypilotno opazovanje
planning of experimentsnačrtovanje poskusov
platykurtic distributionsploščena porazdelitev
point estimatetočkovna ocena
point estimationtočkovno ocenjevanje
point of controltočka kontrole, indiferentna točka
point of indifferenceindiferentna točka, točka kontrole
Poisson distributionPoissonova porazdelitev
Poisson limit theoremPoissonov limitni izrek
polar chartpolarni grafikon
polynomial regressionpolinomska regresija
polynomial trendpolinomski trend
pooled estimationzdruženo ocenjevanje
pooling of classeszdruževanje razredov
pooling of datazdruževanje podatkov
pooling of errorszdruževanje napak
populationpopulacija
population sizevelikost populacije
positive skewnesspozitivna asimetrija
posterior probabilityposteriorna verjetnost
power curvekrivulja moči preizkusa
power functionfunkcija moči preizkusa
power of a testmoč testa, moč preizkusa
power regression functionpotenčna regresijska funkcija
precisionnatančnost
predicted valuepredvidena vrednost
predictionpredvidevanje
price compensation indexindeks življenjskih stroškov
price indexindeks cen
price relativeenostavni indeks cene
primary statisticsprimarna statistika
primary unitprimarna enota
principal componentglavna komponenta
principal factorglavni faktor
prior probabilityapriorna verjetnost
probabilityverjetnost
probability calculationverjetnostni račun, teorija verjetnosti
probability distributionverjetnostna porazdelitev
probability lawverjetnostni zakon
probability plotverjetnostni grafikon
probability samplingverjetnostno vzorčenje
probability theoryteorija verjetnosti, verjetnostni račun
producer's risktveganje proizvajalca
propensity score *nagnjenje, stopnja nagnjenja
proportiondelež
proportional allocationproporcionalna razmestitev
proportional hazards model *model sorazmernih ogroženosti
prospective studyprospektivna študija
purposely biased selectionnamerno pristranska izbira
purposive samplenamerni vzorec
quadratic exponential regressionkvadratna eksponentna regresija
quadratic-exponential trendkvadratni eksponentni trend
quadratic regression functionkvadratna regresijska funkcija
quadratic trendkvadratni trend
qualitative factorkvalitativni faktor, kvalitativni dejavnik
qualitative seriesopisna vrsta, atributivna vrsta
quality control chartkontrolna karta
quantilekvantil
quantitative factorkvantitativni dejavnik, kvantitativni faktor
quantity relativeenostavni indeks količine
quantum indexindeks količin
quartilekvartil
quartile deviationkvartilni odklon, semikvartilni razpon
quartile measure of skewnesskvartilni koeficient asimetrije
quaternary unitkvartarna enota
questionnairevprašalnik
quintilekvintil
quota samplekvotni vzorec
quota samplingkvotno vzorčenje
random digitsslučajne števke, tablice slučajnih števk
random element in time seriesslučajni odklon
random errorslučajna napaka
random eventslučajni dogodek
random factorslučajni faktor, slučajni dejavnik
random numbersslučajne števke, tablice slučajnih števk
random orderslučajni vrstni red
random processslučajni proces, stohastični proces
random sampleslučajni vzorec
random selectionslučajna izbira
random seriesslučajna vrsta
random variableslučajna spremenljivka
(random walkslučajni sprehod
randomisationslučajenje
randomised blockslučajni blok
randomised block designzasnova slučajnih blokov
randomised designslučajna zasnova
rangevariacijski razmik, variacijski razpon
range testtest z variacijskim razmikom, preizkus z variacijskim razmikom
rankrang
rank analysis of varianceanaliza variance z rangi
rank concordance coefficientkoeficient skladnosti rangov
rank correlationkorelacija rangov
rank correlation methodmetoda korelacije rangov
rank order statisticstatistika rangov
tank sum testtest z vsoto rangov, preizkus z vsoto rangov
rank testtest z rangi, preizkus z rangi
ranked datarangirani podatki
ratestopnja
rate of misclassificationstopnja napačne klasifikacije
ratiorazmerje
ratio estimationmetoda razmerja
ratio scalerazmernostna lestvica
ratio variablerazmernostna spremenljivka
reciprocal coefficientrecipročni koeficient
reciprocal regression functionulomljena racionalna regresijska funkcija
rectangular distributionpravokotna porazdelitev
rectifying inspectionnadzor z nadomeščanjem
reduction of dataredukcija podatkov
redundant variableodvečna spremenljivka
reference point of timekritični trenutek
regionobmočje
registrationregistracija, sprotno spremljanje
regressionregresija
regression analysisregresijska analiza
regression coefficientregresijski koeficient
regression coefficint ß0regresijska konstanta
regression curveregresijska krivulja
regression diagnosticsregresijska diagnostika
regression equationregresijska enačba
regression estimateregresijska ocena
regression functionregresijska funkcija
regression hyperplaneregresijska hiperravnina
regression hypersurfaceregresijska hiperploskev
regression lineregresijska premica
regression modelregresijski model
regression planeregresijska ravnina
regression surfaceregresijska ploskev
regressogramregresograrn
rejection limitmeja zavrnitve
rejection linečrta zavrnitve
rejection numberštevilo zavrnitve
rejection regionobmočje zavrnitve, kritično območje
relationshippovezanost
relative deviaterelativni odklon
relative differencerelativna razlika
relative efficiency (of an estimator)relativna učinkovitost cenilke
relative errorrelativna napaka
relative frequencyrelativna frekvenca, relativna pogostost
relative frequency densitygostota relativne frekvence
relative numberrelativno število
relative precisionrelativna natančnost
relative rangerelativni variacijski razmik, relativni variacijski razpon
relative rankkvantilni rang
relative riskrelativno tveganje
relative variancerelativna varianca
reliabilityzanesljivost
reliability coefficientkoeficient zanesljivosti
repeated surveyponovljeno opazovanje
repetitionponavljanje poskusa
replicationponovitev
representative samplereprezentativni vzorec
reproductibilityponovljivost
resamplingsamovzorčenje
residualostanek
residual analysisanaliza ostankov
residual correlationkorelacija ostankov
residual sum of squaresvsota kvadratov ostanka, vsota kvadratov napake
residual variancevarianca ostanka, varianca napake, nepojasnjena varianca
respondentrespondent, anketiranec
response errornapaka zaradi odgovora
response variablepojasnjevana spremenljivka, odvisna spremenljivka
restricted samplingvzorčenje z omejitvami
retrospective studyretrospektivna študija
reversal testtest sekvenc v časovni vrsti, preizkus sekvenc v časovni vrsti
risktveganje
risk functionfunkcija tveganja
ROC curve *krivulja ROC
root mean square errorcelotna napaka
roundingzaokroževanje
rounding errorzaokrožitvena napaka
runsekvenca
run testtest sekvenc, preizkus sekvenc
run test above and below mediantest sekvenc okoli mediane, preizkus sekvenc okoli mediane

K - O             S - Z
Domov