Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: T-Z

Slovensko Angleško
samovzorčenjeresampling
Scheffejev preizkus, Scheffejev testScheffe's test
sekstilsextile
sekularni trendsecular trend
sekundarna enotasecondary unit
sekundarna statistikasecondary statistics
sekvencarun
sekvenčna analizasequential analysis
sekvenčna metodasequential method
sekvenčna shemasequential scheme
sekvenčni test, sekvenčni preizkussequential test
sekvenčni vzorčni načrtsequential sampling plan
sekvenčno ocenjevanjesequential estimation
sekvenčno vzorčenjesequential sampling
semikvartilni razpon, kvartilni odklonsemi-interquartile range
serialna korelacijaserial correlation
serijalot
sestavljena domnevacomposite hypothesis
sestavljena tabelacomposite table
sezonski indeksseasonal index
sezonsko nihanjeseasonal variation
Sheppardov popravekSheppard's correction
simetrična porazdelitevsymmetrical distribution
simetrijasymmetry
simulacijasimulation
sistematična napakasystematic error
sistematična variabilnostsystematic variation
sistematična zasnovasystematic design
sistematični vzorecsystematic sample
sistematično vzorčenjesystematic sampling
skladnostgoodness of fit
sklepna statistikainferential statistics
skrajšano vzorčenjecurtailed sampling
S-krivuljaS-curve
skupinagroup
skupinicacluster
skupinski faktorgroup factor
skupinski indekscomposite index-number
skupni faktorcommon factor
slučajenjerandomisation
slučajna izbirarandom selection
slučajna napakarandom error
slučajna spremenljivkarandom variable
slučajna variabilnostchance variation
slučajna vrstarandom series
slučajna zasnovarandomised design
slučajne števke, tablice slučajnih števkrandom digits
slučajne števke, tablice slučajnih števkrandom numbers
slučajni blokrandomised block
slučajni dogodekrandom event
slučajni faktor, slučajni dejavnikrandom factor
slučajni odklonrandom element in time series
slučajni proces, stohastični procesrandom process
slučajni sprehod(random walk
slučajni vrstni redrandom order
slučajni vzorecrandom sample
Spearmanov koeficient korelacije rangovSpearman's rank correlation coefficient
Spearmanov koeficient korelacije rangovSpearman's rho
specifična stopnjaspecific rate
specifični faktorspecific factor
specifitetaspecificity
sploščena porazdelitevplatykurtic distribution
sploščenostkurtosis
splošna stopnjacrude rate
splošni faktorgeneral factor
splošni linearni regresijski model, multipli linearni regresijski modelgeneral linear regression model
spodnja kontrolna mejalower control limit
spodnja meja razredalower class limit
spodnja opozorilna mejalower warning limit
S-porazdelitevS-shaped distribution
sprejemljiva raven kakovostiacceptable quality level
sprejemljiva raven kakovostiAQL
spremenljivkavariable
sredina razredaclass mark
srednja kvadratna napakamean square error
srednja razlikamean difference
srednja vrednostmean
srednji variacijski razmikmean range
stacionarna časovna vrstastationary time series
stacionarni processtationary process
standardizacijastandardisation
standardizirana normalna porazdelitevstandardised normal distribution
standardizirana spremenljivkastandardised variate
standardizirana vrednoststandardised value
standardizirani kazalecstandardised rate
standardizirani odklonstandardised deviate
standardizirani regresijski koeficientstandardised regression coefficient
standardna napakastandard error
standardna napaka aritmetične sredinestandard error of a mean
standardna napaka korelacijskega koeficientastandard error of a correlation coefficient
standardna napaka ocenestandard error of estimate
standardna napaka razlikestandard error of a difference
standardna napaka regresijskega koeficientastandard error of a regression coefficient
standardna napaka standardnega odklonastandard error of a standard deviation
standardna napaka variancestandard error of a variance
standardna napaka vsote vrednostistandard error of a sum
standardni odklonstandard deviation
stanjestate (of nature)
statistična metodastatistical method
statistična organizacija, statistika1 (4)statistical organisation
statistična vrsta(statistical) series
statistični model stohastični modelstatistical model
statistični podatki statistika1 (3)statistical data
statistično sklepanjestatistical inference
statistika rangovrank order statistic
statistika1 (1 in 2)statistics
statistika1 (3), statistični podatkistatistics (3)
statistika1 (4), statistična organizacijastatistics (4)
statistika2statistic
stereogramstereogram
stohastična odvisnoststochastic dependence
stohastična opredelitev verjetnosti, statistična opredelitev verjetnosti, aposteriorna opredelitev verjetnostistochastic probability definition
stohastični model, statistični modelstochastic model
stohastični proces, slučajni processtochastic process
stopinja izbire, interval izbiresampling interval
stopnjarate
stopnja napačne klasifikacijerate of misclassification
stopnja rasti, koeficient dinamike, koeficient rastigrowth rate
stopnja rodnostibirth rate
stopnja tveganjaerror probability
stopnja umrljivostideath rate
stopnja značilnostisignificance level
stratificirani vzorecstratified sample
stratificirano vzorčenjestratified sampling
stratifikacijastratification
stratumstratum
stroški poskusacost of experiment
struktura, sestavastructure
strukturni krogcircular chart
strukturni krogpie diagram
strukturni odstotekpercentage
strukturni odtisočekpermillage
strukturni stolpecstacked chart
strukturni trikotnikternary plot
studentizirani razmikstudentised range
Studentova porazdelitev, t-porazdelitevStudent's distribution
subjektivna verjetnostsubjective probability
subpopulacijasubpopulation
šibki zakon velikih številweak law of large numbers
širina razredaclass width
število napaknumber of defects
število sprejemaacceptance number
število zavrnitverejection number
številsko vzorčenje pri sprejemuacceptance sampling by variables
študija s kontrolno skupinocase-control study
šumnoise
tabela 2 x 2two-by-two frequency table
tabela odločanjadecision table
tabela, preglednicatable
taksonomija, klasificiranje (1), razvrščanje v skupinetaxonomy
tehtana aritmetična sredinaweighted arithmetic mean
tehtana sredinaweighted mean
telefonsko anketiranjetelephone survey
teoretična frekvencatheoretical frequency
teoretična porazdelitevtheoretical distribution
teorija enega faktorjasingle factor theory
teorija koristnostiutility theory
teorija odločanjadecision theory
teorija skupnih faktorjevcommon factor theory
teorija verjetnosti, verjetnostni računprobability theory
terciarna enotatertiary unit
test dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parovpaired t-test
test dvojic, test parov, preizkus dvojic, preizkus parovt-test pairs
test Kolmogorova, preizkus KolmogorovaKolmogorov test
test Kolmogorov-Smirnova, preizkus Kolmogorov-SmirnovaKolmogorov-Smirnov test
test najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlikeleast significant difference test
test najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlikeLSD-test
test neodvisnosti, preizkus neodvisnostitest of independence
test osamelcev, preizkus osamelcevoutlier test
test razmerja varianc, preizkus razmerja variancvariance ratio test
test sekvenc okoli mediane, preizkus sekvenc okoli medianerun test above and below median
test sekvenc v časovni vrsti, preizkus sekvenc v časovni vrstireversal test
test sekvenc, preizkus sekvencrun test
test skladnosti, preizkus skladnostitest for goodness of fit
test skupin, preizkus skupint-test groups
test z mediano, preizkus z medianomedian test
test z rangi, preizkus z rangirank test
test z razmerjem verjetij, preizkus z razmerjem verjetijlikelihood ratio test
test z variacijskim razmikom, preizkus z variacijskim razmikomrange test
test z vsoto rangov, preizkus z vsoto rangovtank sum test
test z znaki, preizkus z znakisign test
test, preizkustest
testna statistika, preizkusna statistikatest statistic
tetrakorična korelacijatetrachoric correlation
točka kontrole, indiferentna točkapoint of control
točka vzvodaleverage
točka vzvodaleverage point
točkovanjenotation
točkovanjescoring
točkovna ocenapoint estimate
točkovni diagram *dot plot
točkovno ocenjevanjepoint estimation
točnostaccuracy
točnost napovediaccuracy of forecast
točnost oceneaccuracy of estimate
tolerancatolerance
totalna korelacija, celotna korelacijatotal correlation
totalna ocena, celotna ocenaoverall estimate
T-porazdelitev, Hotellingova porazdelitevT-distribution
t-porazdelitev, Studentova porazdelitevt-distribution
trendtrend
Tschuprov koeficient kontingenceTschuprov's coefficient of contingency
t-test, t-preizkust-test
Tukeyev preizkus, Tukeyev testHSD-test
Tukeyev preizkus, Tukeyev testTukey's test
Tukeyev test, Tukeyev preizkushonestly significant difference test
tveganje (1 in 2)risk
tveganje kupca, tveganje porabnikaconsumer's risk
tveganje proizvajalcaproducer's risk
učinkovita cenilkaefficient estimator
učinkovitostefficiency
ugotavljanje veljavnostivalidation
ulomljena racionalna regresijska funkcijareciprocal regression function
umetna korelacijaspurious correlation
umetna spremenljivka, slepa spremenljivkadummy variable
unimodusna porazdelitev, unimodalna porazdelitevunimodal distribution
uravnoteženi vzorecbalanced sample
usklajeni vzorcimatched samples
usklajevanjematching
U-statistikaU statistic
utežweight
utežweighting coefficient
variabilnost, razpršenostvariability
variacijski razmik, variacijski razponrange
varianca napake, varianca ostanka, nepojasnjena variancaerror variance
varianca ostanka, varianca napake, nepojasnjena variancaresidual variance
varianca vzorčnih ocensampling variance
varianca, disperzija (1)variance
večja napakamajor defect
večkratno vzorčenjemultiple sampling
večrazsežna strukturamultiple structure
večrazsežna tabelacomplex table
večrazsežnostno lestvičenjemultidimensional scaling
veliki vzoreclarge sample
velikost populacijepopulation size
velikost preizkusasize of a test
velikost vzorcasample size
veljavnostvalidity
Vennov grafikonVenn diagram
verižni indekschain index
verižno vzorčenjesnowball sampling
verjetjelikelihood
verjetnostprobability
verjetnostna porazdelitevprobability distribution
verjetnostni grafikonprobability plot
verjetnostni račun, teorija verjetnostiprobability calculation
verjetnostni zakonprobability law
verjetnostno vzorčenjeprobability sampling
vezani rangtied rank
vezna funkcija, vez *link function
vir variabilnostisource of variation
von Neumannovo razmerjeVon Neumann's ratio
vprašalnikquestionnaire
vrednost spremenljivkeValue
vrednost v točkahscore
vsebinska napakaerror in content
vsota kvadratov napake, vsota kvadratov ostankaerror sum of squares
vsota kvadratov ostanka, vsota kvadratov napakeresidual sum of squares
vsota vrednostisum
vsota vrednostitotal
vzorčenjesampling
vzorčenje brez ponavljanjasampling without replacement
vzorčenje površinarea sampling
vzorčenje pri sprejemuacceptance sampling
vzorčenje prostovoljcevvolunteer sampling
vzorčenje s ponavljanjemsampling with replacement
vzorčenje v skupinicahcluster sampling
vzorčenje v več fazah, večfazno vzorčenjemulti-phase sampling
vzorčenje v več stopnjah, večstopenjsko vzorčenjemulti-stage sampling
vzorčenje z omejitvamirestricted sampling
vzorčna enotasample unit
vzorčna točkasample point
vzorčni deležsampling fraction
vzorčni nadzorsampling inspection
vzorčno opazovanjesample survey
vzorecsample
vzorec v več stopnjah, večstopenjski vzorecmulti-stage sample
vzročna spremenljivkacause variable
vzročnostcausal relation
Wald-Wolfowitzev test sekvenc, Wald-Wolfowitzev preizkus sekvencWald-Wolfowitz runs test
Wardova metodaWard's method
Wilcoxonov test predznačenih rangov, Wilcoxonov preizkus predznačenih rangovWilcoxon's signed rank test
Wilcoxonov test vsot rangov, Wilcoxonov preizkus vsot rangovWilcoxon's rank sum test
Wilcoxonov test Wilcoxonov preizkusWilcoxon's test
Wintersova metodaWinters' method
Yatesov popravekYates'correction
Youdenov kvadratYouden square
Yulov koeficient asociacijecoefficient of association (by Yule)
zadostna cenilkasufficient estimator
zadostnostsufficiency
zakon velikih števillaw of large numbers
zamik, odloglag
zanesljivostreliability
zankanje *bootstrap
zaokroževanjerounding
zaokrožitvena napakarounding error
zasnova nepopolnih blokovincomplete block design
zasnova poskusadesign of experiment
zasnova poskusaexperimental design
zasnova pri optimalnih stroškihcost-optimal design
zasnova slučajnih blokovrandomised block design
zaščita povprečne kakovostiaverage quality protection
zbir *score
Z-diagramZ-chart
združeno ocenjevanjepooled estimation
združevanje napakpooling of errors
združevanje podatkovpooling of data
združevanje razredovpooling of classes
združevanje v skupineagglomerative cluster method
zgornja kontrolna mejaupper control limit
zgornja meja razredaupper class limit
zgornja opozorilna mejaupper warning limit
zlepek *spline
značilnostsignificance
z-test, z-preizkusz-test
z-transformacija, Fisherjeva transformacijaz-transformation
zvezna porazdelitevcontinuous distribution
zvezna spremenljivkacontinuous variable

P - R Domov