Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: P-J

Angleško Slovensko
Paaschejev indeksPaasche's index
Palgravejev indeksPalgrave's index
panelna anketapanel data
panelna anketapanel studies
parameterparameter
parametrična domnevaparametric hypothesis
parametrična metodaparametric method
parametrični test, parametrični preizkusparametric; test
parametrično ocenjevanjeparametric estimation
parcialna korelacijapartial correlation
parcialni regresijski koeficientparcial regression coefficient
partkorelacijapart correlation
Pearl-Readova funkcija, logistična funkcijaPearl-Read function
Pearsonov hi- kvadratPearson chi squared
Pearsonov koeficient asimetrijePearson coefficient of skewness
Pearsonov koeficient kontingencePearson coefficient of contingency
Pearsonov koeficient korelacije, koeficient korelacijePearson coefficient of correlation
Pearsonov koeficient sploščenostiPearson coefficient of kurtosis
periodaperiod
piktogram, prikaz s figuramipictogram
pilotni poskuspilot experiment
pilotni vzorecpilot sample
pilotno opazovanjepilot survey
podatekdatum
pogostost, frekvencafrequency
Poissonov limitni izrekPoisson limit theorem
Poissonova porazdelitevPoisson distribution
pojasnjena variancaexplained variance
pojasnjevalna spremenljivka, neodvisna spremenljivkaexplanatory variable
pojasnjevana spremenljivka, odvisna spremenljivkaresponse variable
polarni grafikonpolar chart
polimodalna porazdelitevmulti-modal distribution
polinomska regresijapolynomial regression
polinomski trendpolynomial trend
pollogaritemski grafikonSemi-logarithmic chart
ponavljajoče se vzorčenjesampling on successive occasions
ponavljanje poskusarepetition
ponovitevreplication
ponovljeno opazovanjerepeated survey
ponovljivostreproductibility
popiscensus
popisovalecenumerator
popolna razvrstitevpartition
popolni blokcomplete block
popolni nadzortotal inspection
popolno opazovanjecomplete enumeration
popravni faktor za končnostfinite multiplier
popravni faktor za končnostfinite population correction
populacijapopulation
populacijauniverse
porazdelitevdistribution
porazdelitev razmerja varianc, F-porazdelitevvariance ratio distribution
porazdelitev vzorčnih ocensampling distribution
porazdelitvena funkcijadistribution function
posamezni podatki, negrupirani podatkiindividual data
poskus (1)trial
poskus (2)experiment
poskus z več dejavniki, faktorski poskusfactorial experiment
poskusna enotaexperimental unit
posledična spremenljivka, odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivkaeffect variable
posplošeni linearni regresijski modelgeneralised linear regression model
posteriorna porazdeliteva posteriori distribution
posteriorna verjetnostposterior probability
poševni faktorjioblique factors
poštno anketiranjemail survey
potenčna regresijska funkcijapower regression function
povezanostrelationship
povprečje, povprečna vrednost, sredinaaverage
povprečna izhodna kakovostAOQ
povprečna izhodna kakovostaverage outgoing quality level
povprečna kvadratna kontingencamean-square contingency
povprečna razlikaaverage difference
povprečni absolutni odklonaverage deviation
povprečni indeksaverage of relatives
pozitivna asimetrijapositive skewness
pozitivna korelacijadirect correlation
pravilo odločanja, funkcija odločanjadecision function
pravilo odločanja, funkcija odločanjadecision rule
pravokotna porazdelitevrectangular distribution
pravokotni faktorjiorthogonal factors
predvidena vrednostpredicted value
predvidevanjeprediction
preizkus dvojic, preizkus parov, test dvojic, test parovmatched pairs Student's test
preizkušanje domnevhypothesis testing
preizkušanje domnevtesting of hypothesis
preprileganje *overfit
presečna študija, transverzalna študijacross sectional study
preživetje *survival
pričakovana izguba, tveganje (3)average loss
pričakovana izguba, tveganje (3)expected loss
pričakovana izguba, tveganje (3)risk (3)
pričakovana vrednost, matematično upanjeexpectation
pričakovana vrednost, matematično upanjeexpected value
prikaz s pravokotnikiblock diagram
prikaz s stolpcibar chart
prikaz s trakoviband chart
prikaz sekvencsequence plot
prikaz z obraziface plot
prikaz z vetrnicamiweathervane plot
prilagajanje trendatrend fitting
prileganje *goodness of fit
primarna enotaprimary unit
primarna statistikaprimary statistics
primerjanje dvojicpaired comparison
primerjanje skupingroup comparison
pristranska cenilkabiased estimator
pristranska izbirabiased selection
pristranski test, pristranski preizkusbiased test
pristranski vzorecbiased sample
pristranskostbias
pristranskost izpraševalcainterviewer bias
pristranskost zaradi neodgovoranon-response bias
problem odločanjadecision problem
proces drsečih sredinmoving average process
proces rastigrowth process
proizvodnja brez napakzero defect production
proporcionalna razmestitevproportional allocation
prospektivna študijaprospective study
prostor odločitevdecision space
prostor vzorcevsample space
prostoročna metodafreehand method
prostostne stopnje, stopinje prostostidegrees of freedom
p-vrednostP-value
računalniška izbiracomputer-aided random selection
računalniška simulacijacomputer simulation
računalniški grafikoncomputer graph
računalniško anketiranjecomputer-aided interviewing
računalniško anketiranjecomputer-aided survey
računalniško anketiranjecomputer-assisted interviewing
računalniško anketiranjecomputer-assisted survey
rangrank
rangirani podatkiranked data
ranžirna vrstaarray
ravenlevel
raven faktorja, raven dejavnikalevel of a factor
raven zaupanja, stopnja zaupanjaconfidence level
razčlenitev časovne vrstedecomposition of a time series
razdaljadistance
razdalja CanberraCanberra metric
razlikadifference
razmerjeratio
razmerje amplitudamplitude ratio
razmerje ekstremnih vrednostiextremal quotient
razmerje momentovmoment ratio
razmerje obetovodds ratio
razmerje ogroženosti *hazard ratio
razmerje tveganj *risk ratio
razmerje verjetijlikelihood ratio
razmernostna lestvicaratio scale
razmernostna spremenljivkaratio variable
razmestitev vzorcaallocation of a sample
razmična lestvica, intervalna lestvicainterval scale
raznovrstnost, heterogenostheterogeneity
razredclass
razsevni diagramscatter diagram
razsevni grafikonscatter plot
razsevni grafikonscattergram
razvrstitvena napakaerror of grouping
recipročni koeficientreciprocal coefficient
redukcija podatkovreduction of data
registracija, sprotno spremljanjeregistration
regresijaregression
regresija z zamikom, regresija z odlogomlag regression
regresija zlepkovspline regression
regresijska analizaregression analysis
regresijska diagnostikaregression diagnostics
regresijska enačbaregression equation
regresijska funkcijaregression function
regresijska hiperploskevregression hypersurface
regresijska hiperravninaregression hyperplane
regresijska konstantaregression coefficint ß0
regresijska krivuljaregression curve
regresijska ocenaregression estimate
regresijska ploskevregression surface
regresijska premicaregression line
regresijska ravninaregression plane
regresijski koeficientregression coefficient
regresijski modelregression model
regresograrnregressogram
relativna frekvenca, relativna pogostostrelative frequency
relativna mera variabilnostimeasure of relative variability
relativna napakarelative error
relativna natančnostrelative precision
relativna razlikarelative difference
relativna učinkovitost cenilkerelative efficiency (of an estimator)
relativna variancarelative variance
relativni odklonrelative deviate
relativni variacijski razmik, relativni variacijski razponrelative range
relativno številorelative number
relativno tveganjerelative risk
reprezentativni vzorecrepresentative sample
respondent, anketiranecrespondent
retrospektivna študijaretrospective study

K - O             S - Z
Domov