Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: K-O

Angleško Slovensko
Kalman filterKalmanov filter
Kendall's tauKendallov koeficient korelacije rangov
Kolmogorov-Smirnov testtest Kolmogorov-Smirnova, preizkus Kolmogorov-Smirnova
Kolmogorov testtest Kolmogorova, preizkus Kolmogorova
Konyus index numberKonyusov indeks
Kruskal-Wallis testKruskal-Wallisov test, Kruskal-Wallisov preizkus
kurtosissploščenost
labelled scatter plotdopolnjeni razsevni diagram
lagzamik, odlog
lag correlationkorelacija z zamikom, korelacija z odlogom
lag regressionregresija z zamikom, regresija z odlogom
Laplace distribution (1)Laplaceova porazdelitev (1), Gaussova porazdelitev, normalna porazdelitev
Laplace distribution (2)Laplaceova porazdelitev (2)
large sampleveliki vzorec
Laspeyres'indexLaspeyresov indeks
latent structurelatentna struktura
latent variablelatentna spremenljivka
Latin squarelatinski kvadrat
law of large numberszakon velikih števil
leader methodmetoda voditeljev
least significant difference testtest najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlike
least squares methodmetoda najmanjših kvadratov
length of an intervaldolžina intervala
length of time intervalčasovni razmik
leptokurtic distributionkoničasta porazdelitev
levelraven
level of a factorraven faktorja, raven dejavnika
leveragetočka vzvoda
leverage pointtočka vzvoda
likelihoodverjetje
likelihood functionfunkcija verjetja
likelihood ratiorazmerje verjetij
likelihood ratio testtest z razmerjem verjetij, preizkus z razmerjem verjetij
line chartlinijski grafikon, prikaz s črtami
linear correlationlinearna korelacija
linear discriminant analysislinearna diskriminantna analiza
linear modellinearni model
linear regressionlinearna regresija
linear regression modellinearni regresijski model
linear relationshiplinearna zveza
linear trendlinearni trend
linearitylinearnost
linearizationlinearizacija
link function *vezna funkcija, vez
logarithmic chartlogaritemski grafikon
logarithmic normal distributionlogaritemsko normalna porazdelitev
logarithmic probability chartlogaritemsko-verjetnostni grafikon
logarithmic regressionlogaritemska regresija
logistic curvelogistična krivulja
logistic functionlogistična funkcija, Pearl-Readova funkcija
lognormal distributionlogaritemsko normalna porazdelitev
longitudinal studylongitudinalna študija
Lorenz curveLorenzeva krivulja
Lorenz diagramLorenzev grafikon
lossizguba
loss functionfunkcija izgube
loss matrixmatrika izgub
lotserija
lot fraction defectivedelež neustreznih enot v seriji
lot tolerance percent defectivedopustna raven kakovosti
lottery samplingloterijska izbira
Lowe indexLowejev indeks
lower class limitspodnja meja razreda
lower control limitspodnja kontrolna meja
lower warning limitspodnja opozorilna meja
LSD-testtest najmanjše značilne razlike, preizkus najmanjše značilne razlike
mail surveypoštno anketiranje
main effectglavni učinek
major defectvečja napaka
Mann-Whitney testMann-Whitneyev test, Mann-Whitneyev preizkus
Marshall-Edgeworth-Bowley indexMarshall-Edgeworth-Bowleyev indeks
mass phenomenonmnožični pojav
master sampleizhodiščni vzorec
matched pairs Student's testpreizkus dvojic, preizkus parov, test dvojic, test parov
matched samplesusklajeni vzorci
matchingusklajevanje
maximum likelihood estimatorcenilka največjega verjetja
maximum likelihood methodmetoda največjega verjetja
meanpovprečje; srednja vrednost
mean differencesrednja razlika
mean rangesrednji variacijski razmik
mean-square contingencypovprečna kvadratna kontingenca
mean square errorsrednja kvadratna napaka
measuremera
measure of associationmera asociacije
measure of central tendencymera centralne tendence
measure of concentrationmera koncentracije
measure of contingencymera kontingence
measure of dispersionmera variabilnosti
measure of kurtosismera sploščenosti
measure of locationmera centralne tendence
measure of relative variabilityrelativna mera variabilnosti
measure of skewnessmera asimetrije
measure of variationmera variabilnosti
measurementmerjenje
measurement errornapaka merjenja
measurement processmerjenje
measurement scalemerska lestvica
medianmediana
median testtest z mediano, preizkus z mediano
mesokurtic distributionmezokurtična porazdelitev
method of furthest neighbourmaksimalna metoda
method of momentsmetoda momentov
method of nearest neighbourminimalna metoda
method of principal axesmetoda glavnih osi
method of principal componentsmetoda glavnih komponent
metric multidimensional scalingmetrično večrazsežnostno lestvičenje
minimax estimationminimaks ocenjevanje
minimax principleminimaks pravilo
minor defectmanjša napaka
mixed modelmešani model
modemodus
modelmodel
modified arithmetic meanmodificirana aritmetična sredina
modified exponential regression functionmodificirana eksponentna regresijska funkcija
modified exponential trendmodificirani eksponentni trend
momentmoment
moment ratiorazmerje momentov
moment-ratio diagramdiagram razmerij momentov
Monte Carlo methodmetoda Monte Carlo
moving annual totalletna drseča vsota
moving averagedrseča sredina
moving average methodmetoda drsečih sredin
moving average modelmodel drsečih sredin
moving average processproces drsečih sredin
moving totaldrseča vsota
moving weightsdrseče uteži
multi-modal distributionpolimodalna porazdelitev
multi-phase samplingvzorčenje v več fazah, večfazno vzorčenje
multi-stage samplevzorec v več stopnjah, večstopenjski vzorec
multi-stage samplingvzorčenje v več stopnjah, večstopenjsko vzorčenje
multicollinearitymultikolinearnost
multidimensional scalingvečrazsežnostno lestvičenje
multiple comparisonmultipla primerjava
multiple correlationmultipla korelacija
multiple F-testmultipli F-test, rnultipli F-preizkus
multiple linear regression modelmultipli linearni regresijski model, splošni linearni regresijski model
multiple power regression functionmultipla potenčna regresijska funkcija
multiple range testmultipli test variacijskih razmikov, multipli preizkus variacijskih razmikov
multiple regressionmultipla regresija
multiple samplingvečkratno vzorčenje
multiple structurevečrazsežna struktura
multiple t-testmultipli t-test, multipli t-preizkus
multiplicative model of a time seriesmultiplikativni model časovne vrste
multivariate analysismultivariatna analiza
multivariate analysis of variancemultivariatna analiza variance
negative skewnessnegativna asimetrija
nested classificationhierahična razvrstitev, drevesna razvrstitev
nested designhierarhična zasnova, gnezdasta zasnova
network samplingomrežno vzorčenje
Newman-Keuls testNewman-Keulsov test, Newman-Keulsov preizkus
noisešum
nominal characternominalna spremenljivka, imenska spremenljivka
nominal level measurementimenskost, nominalnost
nominal measurement scaleimenskost, nominalnost
nominal scalenominalna lestvica, imenska lestvica
nomogramnomogram
non-linear regressionnelinearna regresija
non-linear regression modelnelinearni regresijski model
non-linear trendnelinearni trend
non-metric multidimensional scalingnemetrično večrazsežnostno lestvičenje
non-parametric estimationneparametrično ocenjevanje
non-parametric hypothesisneparametrična domneva
non-parametric methodneparametrična metoda
non-parametric testneparametrični test, neparametrični preizkus
non-random sampleneslučajni vzorec
non-random samplingneverjetnostno vzorčenje
non-random selectionneslučajna izbira
non-responseneodgovor
non-response biaspristranskost zaradi neodgovora
non-response ratedelež neodgovorov
non-sampling biasnevzorčna pristranskost
non-sampling errornevzorčna napaka
nonsense correlationnesmiselna korelacija
normal distributionGaussova porazdelitev, Laplaceova porazdelitev (1), normalna porazdelitev
normal equationsnormalne enačbe
normalisationnormalizacija
normalitynormalnost
notationtočkovanje
null hypothesisničelna domneva
number of defectsštevilo napak
numerical seriesnumerična vrsta, številska vrsta
numerical variablenumerična spremenljivka, številska spremenljivka
oblique factorspoševni faktorji
observationmeritev
observational studyopazovalna študija
observed frequencyopazovana frekvenca, empirična frekvenca
observed valuemeritev
OC curvekrivulja operativne karakteristike
octileoktil
oddsobet
odds ratiorazmerje obetov
ogiveogiva
one sided testenostranski test, enostranski preizkus
open ended classodprti razred
operating characteristicoperativna karakteristika
operating characteristic curvekrivulja operativne karakteristike
operating characteristic functionfunkcija operativne karakteristike
opinion surveymnenjska anketa
optimality criterionoptimizacijski kriterij
optimisationoptimizacija
optimum allocationoptimalna razmestitev
optimum allocation given a survey costoptimalna razmestitev ob upoštevanju stroškov
optimum estimatoroptimalna cenilka
optimum stratificationoptimalna stratifikacija
ordinalityordinalnost, urejenost
ordinal scaleordinalna lestvica, urejenostna lestvica
ordinal variableordinalna spremenljivka, urejenostna spremenljivka
orthogonal comparisonortogonalna primerjava, pravokotna primerjava
orthogonal contrastortogonalni kontrast, pravokotni kontrast
orthogonal factorspravokotni faktorji
outlierosamelec
outlier testtest osamelcev, preizkus osamelcev
overall estimatetotalna ocena, celotna ocena
overall meancelotna sredina
overfit *preprileganje

D - J             P - R
Domov