Sekcija za statistično terminologijo


Glosar statističnih izrazov: K-O

Slovensko Angleško
Kalmanov filterKalman filter
kanonična korelacijacanonical correlation
kanonična korelacijska analizacanonical correlation analysis
kanonična spremenljivkacanonical variate
kartogramcartogram
kategorialna spremenljivkacategorical character
kategorijacategory
kazalecindicator
Kendallov koeficient korelacije rangovKendall's tau
klasifikacija, klasificiranje, razvrstitev, razvrščanje v skupine, uvrščanje v skupine, taksonomijaclassification
kljukčeva metoda, metoda bootstrapbootstrap method
koeficientcoefficient
koeficient asimetrijecoefficient of skewness
koeficient avtokorelacijeautocorrelation coefficient
koeficient biserialne korelacijecoefficient of biserial correlation
koeficient intraklasne korelacijeintraclass correlation coefficient
koeficient kanonične korelacijecanonical correlation coefficient
koeficient koligacijecoefficient of colligation
koeficient korelacije, Pearsonov koeficient korelacijecoefficient of correlation
koeficient multiple korelacijecoefficient of multiple correlation
koeficient nepojasnjenosticoefficient of non-determination
koeficient nepovezanosti, koeficient alienacijecoefficient of alienation
koeficient parcialne korelacijecoefficient of multiple partial correlation
koeficient partkorelacijecoefficient of part correlation
koeficient rasti, koeficient dinamikegrowth coefficient
koeficient skladnosti rangovcoefficient of concordance
koeficient skladnosti rangovrank concordance coefficient
koeficient sploščenosticoefficient of kurtosis
koeficient tetrakorične korelacijetetrachoric correlation coefficient
koeficient variacijecoefficient of variation
koeficient zanesljivostireliability coefficient
kohorta *cohort
komunalitetacommunality
koncentracijaconcentration
končna odločitevfinal decision
končna populacijafinite population
konfirmativna analiza podatkov, potrjevalna analiza podatkovconfirmatory data analysis
koničasta porazdelitevleptokurtic distribution
kontingencacontingency
kontingenčna tabelacontingency table
kontrastcontrast
kontrola kakovosti(statistical) quality control
kontrolna kartaquality control chart
kontrolna mejacontrol limit
Konyusov indeksKonyus index number
korelacijacorrelation
korelacija ostankovresidual correlation
korelacija rangovrank correlation
korelacija z zamikom, korelacija z odlogomlag correlation
korelacijska analizacorrelation analysis
korelacijska determinantacorrelation determinant
korelacijska matrikacorrelation matrix
korelacijska tabelacorrelation table
korelacijski modelcorrelation model
korelacijsko razmerjecorrelation ratio
korelogramcorrelogram
korespondenčna analizacorrespondence analysis
kovariabilnostcovariation
kovariancacovariance
krajevna spremenljivkaspatial variable
krajevna vrstaspatial series
krajevni indeksspatial index
krepki zakon velikih številstrong law of large numbers
krhkost *frailty
kritična napakacritical defect
kritična napakacritical error
kritična vrednost, meja zavrnitvecritical value
kritični trenutekreference point of time
kritično območje, območje zavrnitvecritical region
krivulja koncentracijecurve of concentration
krivulja moči preizkusapower curve
krivulja operativne karakteristikeOC curve
krivulja operativne karakteristikeoperating characteristic curve
krivulja rastigrowth curve
krivulja ROC *ROC curve
krnjenje *censoring
Kruskal-Wallisov test, Kruskal-Wallisov preizkusKruskal-Wallis test
kubični trendcubic trend
kumulativa frekvenccumulative frequency
kumulativna napakacumulative error
kvadratna eksponentna regresijaquadratic exponential regression
kvadratna regresijska funkcijaquadratic regression function
kvadratni eksponentni trendquadratic-exponential trend
kvadratni trendquadratic trend
kvalitativni faktor, kvalitativni dejavnikqualitative factor
kvalitativni nadzorinspection by attributes
kvantilfractile
kvantilquantile
kvantilni rangrelative rank
kvantitativni dejavnik, kvantitativni faktorquantitative factor
kvantitativni nadzorinspection by variables
kvantitativni nadzorvariables inspection
kvartarna enotaquaternary unit
kvartilquartile
kvartilni koeficient asimetrijequartile measure of skewness
kvartilni odklon, semikvartilni razponquartile deviation
kvartilni razmik, kvartilni razponinterquartile range
kvintilquintile
kvotni vzorecquota sample
kvotno vzorčenjequota sampling
Laplaceova porazdelitev (1), Gaussova porazdelitev, normalna porazdelitevLaplace distribution (1)
Laplaceova porazdelitev (2)Laplace distribution (2)
Laspeyresov indeksLaspeyres'index
lastna vrednosteigenvalue
latentna spremenljivkalatent variable
latentna strukturalatent structure
latinski kvadratLatin square
lestvicascale
lestvičenjescaling
letna drseča vsotamoving annual total
linearizacijalinearization
linearna diskriminantna analizalinear discriminant analysis
linearna korelacijalinear correlation
linearna regresijalinear regression
linearna zvezalinear relationship
linearna zvezastraight line relationship
linearni modellinear model
linearni regresijski modellinear regression model
linearni trendlinear trend
linearnostlinearity
linijski grafikon, prikaz s črtamiline chart
logaritemska regresijalogarithmic regression
logaritemski grafikonlogarithmic chart
logaritemsko normalna porazdelitevlogarithmic normal distribution
logaritemsko normalna porazdelitevlognormal distribution
logaritemsko-verjetnostni grafikonlogarithmic probability chart
logistična funkcija, Pearl-Readova funkcijalogistic function
logistična krivuljalogistic curve
longitudinalna študijalongitudinal study
Lorenzev grafikonLorenz diagram
Lorenzeva krivuljaLorenz curve
loterijska izbiralottery sampling
Lowejev indeksLowe index
maksimalna metodacomplete linkage method
maksimalna metodamethod of furthest neighbour
mali vzorecsmall sample
manjša napakaminor defect
Mann-Whitneyev test, Mann-Whitneyev preizkusMann-Whitney test
Marshall-Edgeworth-Bowleyev indeksMarshall-Edgeworth-Bowley index
matrika izgubloss matrix
matrika kovarianccovariance matrix
matrika razdaljdistance matrix
medianamedian
meja razredaclass limit
meja sprejemaacceptance boundary
meja zaupanjaconfidence limit
meja zavrnitverejection limit
meja zavrnitvesignificance point
meji tolerancetolerance limits
merameasure
mera asimetrijemeasure of skewness
mera asociacijemeasure of association
mera centralne tendencemeasure of central tendency
mera centralne tendencemeasure of location
mera koncentracijemeasure of concentration
mera kontingencemeasure of contingency
mera podobnostisimilarity measure
mera različnostidissimilarity measure
mera sploščenostimeasure of kurtosis
mera variabilnostimeasure of dispersion
mera variabilnostimeasure of variation
meritevobservation
meritevobserved value
merjenjemeasurement
merjenjemeasurement process
merska lestvicameasurement scale
mešani modelmixed model
metoda cepitvedivisive cluster method
metoda drsečih sredinmoving average method
metoda glavnih komponentmethod of principal components
metoda glavnih osimethod of principal axes
metoda jackknife, metoda pipcajackknife method
metoda korelacije rangovrank correlation method
metoda momentovmethod of moments
metoda Monte CarloMonte Carlo method
metoda najmanjših kvadratovleast squares method
metoda največjega verjetjamaximum likelihood method
metoda razmerjaratio estimation
metoda razvrščanja v skupinecluster method
metoda voditeljevleader method
metoda združevanjahierarchical cluster method
metrično večrazsežnostno lestvičenjemetric multidimensional scaling
mezokurtična porazdelitevmesokurtic distribution
minimaks ocenjevanjeminimax estimation
minimaks pravilominimax principle
minimalna metodamethod of nearest neighbour
minimalna metodasingle linkage method
mnenjska anketaopinion survey
množicaset
množični pojavmass phenomenon
moč testa, moč preizkusapower of a test
modelmodel
model drsečih sredinmoving average model
model rastigrowth model
model simultanih stohastičnih enačbsimultaneous stochastic equations model
model sorazmernih ogroženosti *proportional hazards model
modificirana aritmetična sredinamodified arithmetic mean
modificirana aritmetična sredinatrimmed mean
modificirana eksponentna regresijska funkcijamodified exponential regression function
modificirani eksponentni trendmodified exponential trend
modusmode
momentmoment
multikolinearnostmulticollinearity
multipla korelacijamultiple correlation
multipla potenčna regresijska funkcijamultiple power regression function
multipla primerjavamultiple comparison
multipla regresijamultiple regression
multipli F-test, rnultipli F-preizkusmultiple F-test
multipli linearni regresijski model, splošni linearni regresijski modelmultiple linear regression model
multipli test variacijskih razmikov, multipli preizkus variacijskih razmikovmultiple range test
multipli t-test, multipli t-preizkusmultiple t-test
multiplikativni model časovne vrstemultiplicative model of a time series
multivariatna analizamultivariate analysis
multivariatna analiza variancemultivariate analysis of variance
načrtovanje poskusovdesign of experiments
načrtovanje poskusovplanning of experiments
nadzor z nadomeščanjemrectifying inspection
nagnjenje, stopnja nagnjenja *propensity score
najslabša povprečna izhodna kakovostAOQL
najslabša povprečna izhodna kakovostaverage outgoing quality limit
namerni vzorecpurposive sample
namerno pristranska izbirapurposely biased selection
napakaerror
napaka 2. vrsteerror of second kind
napaka l. vrsteerror of first kind
napaka merjenjaerror of measurement
napaka merjenjameasurement error
napaka oceneerror of estimate
napaka pri opazovanjuerror in survey
napaka pri opazovanju enoterror of observation
napaka v enačbaherror in equations
napaka v napovediforecast error
napaka v ocenjevanjuerror of estimation
napaka v specifikacijispecification error
napaka v spremenljivkaherror in variables
napaka v vprašalnikuerror in questionnaire design
napaka vzorčenjasampling error
napaka zaradi aproksimacijeapproximation error
napaka zaradi nepopolnega seznama enoterror due to incomplete frame
napaka zaradi odgovoraresponse error
napetoststress
napovedforecast
napovedovanjeforecasting
natančnostprecision
navidezna asociacijaillusory association
navidezna korelacijaillusory correlation
negativna asimetrijanegative skewness
negativna korelacijainverse correlation
negotovostuncertainty
nelinearna regresijanon-linear regression
nelinearni regresijski modelnon-linear regression model
nelinearni trendcurvilinear trend
nelinearni trendnon-linear trend
nemetrično večrazsežnostno lestvičenjenon-metric multidimensional scaling
nemogoč dogodekimpossible event
neodgovornon-response
neodvisna spremenljivka, pojasnjevalna spremenljivkaindependent variable
neodvisni vzorciindependent samples
neodvisnostindependence
neparametrična domnevanon-parametric hypothesis
neparametrična metodanon-parametric method
neparametrični test, neparametrični preizkusnon-parametric test
neparametrično ocenjevanjenon-parametric estimation
nepojasnjena varianca, varianca napake, varianca ostankaunexplained variance
nepopolni blokincomplete block
nepopolni latinski kvadratincomplete latin square
nepristranska cenilkaunbiased estimator
nepristranski test, nepristranski preizkusunbiased test
nepristranski vzorecunbiased sample
neregularni vplivirregular variation
nesestavljena domnevasimple hypothesis
neslučajna izbiranon-random selection
neslučajni vzorecnon-random sample
nesmiselna korelacijanonsense correlation
nestandardizirana spremenljivkaunstandardised variable
netehtana sredina, enostavna sredinasimple mean
neverjetnostno vzorčenjenon-random sampling
nevzorčna napakanon-sampling error
nevzorčna pristranskostnon-sampling bias
Newman-Keulsov test, Newman-Keulsov preizkusNewman-Keuls test
nezvezna porazdelitevdiscontinuous distribution
nezvezna spremenljivkadiscontinuous variable
ničelna domnevanull hypothesis
nominalna lestvica, imenska lestvicanominal scale
nominalna spremenljivka, imenska spremenljivkanominal character
nomogramnomogram
normalizacijanormalisation
normalne enačbenormal equations
normalnostnormality
numerična spremenljivka, številska spremenljivkanumerical variable
numerična vrsta, številska vrstanumerical series
obetodds
območjeregion
območje indiferentnostiindifference region
območje indiferentnostiindifference zone
območje odločanjadecision region
območje sprejemaacceptance region
območje tolerancetolerance region
območje zaupanjaconfidence region
območje zavrnitve, kritično območjerejection region
obravnavanjetreatment
ocenaestimate
ocenjevanjeestimation
odklondeviate
odkrivalna analiza podatkov, eksplorativna analiza podatkovexploratory data analysis
odkrivalni grafikon, eksplorativni grafikonexploratory graph
odločitevdecision
odprti razredopen ended class
odrezana porazdelitevtruncated distribution
odrezana sekvenčna shematruncated sequential scheme
odrezani vzorectruncated sample
odstotek enot z napakoper-cent defective
odvečna spremenljivkaredundant variable
odvisna spremenljivka, pojasnjevana spremenljivkadependent variable
odvisni vzorcidependent samples
odvisnostdependence
ogivaogive
ogroženost *hazard
okrnjeni vzoreccensored sample
okrnjenostcensoring
oktiloctile
okvirframe
omrežno vzorčenjenetwork sampling
opazovalna študijaobservational study
opazovana frekvenca, empirična frekvencaobserved frequency
opazovana porazdelitev, empirična porazdelitevempirical distribution
operativna karakteristikaoperating characteristic
opisna statistikadescriptive statistics
opisna vrsta, atributivna vrstaqualitative series
opisno vzorčenje pri sprejemuacceptance sampling by attributes
opozorilna mejaattention limit
opozorilna mejawarning limit
optimalna cenilkaoptimum estimator
optimalna razmestitevoptimum allocation
optimalna razmestitev ob upoštevanju stroškovoptimum allocation given a survey cost
optimalna stratifikacijaoptimum stratification
optimizacijaoptimisation
optimizacijski kriterijoptimality criterion
ordinalna lestvica, urejenostna lestvicaordinal scale
ordinalna spremenljivka, urejenostna spremenljivkaordinal variable
ordinalnost, urejenostordinality
ortogonalna primerjava, pravokotna primerjavaorthogonal comparison
ortogonalni kontrast, pravokotni kontrastorthogonal contrast
osamelecoutlier
osebno anketiranjeface-to-face interviewing
osnova indeksabase
ostanekresidual

D - J             P - R
Domov